cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Činnost odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice

Přehled činností vykonávaných odborem

Odbor životního prostředí patří mezi mladší odbory Městského úřadu Kraslice, které schválila Rada města Kraslic a které zahájily činnost 1. ledna 2003. Na odbor životního prostředí přešla většina kompetencí Okresního úřadu Sokolov, referátu životního prostředí v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů k 31. prosinci 2002. Činností odboru je komplexní výkon státní správy na jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí, na úseku myslivosti a na úseku rybářství. Některé kompetence byly v působnosti městského úřadu již dříve, například rozhodování k žádostem o kácení stromů, ochrana zemědělského půdního fondu a vydávání rybářských lístků.

 

Správní obvod města Kraslice je vymezen územím obcí Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná a Šindelová (vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností). Vzhledem k malému počtu obyvatel správního obvodu (cca 16 000 v roce 2007), jeho relativně velké rozloze (cca 265 km2) a vysoké lesnatosti (cca 69 %) je těžiště správní činnosti odboru životního prostředí v ochraně přírody a krajiny, péči o les a ochraně vod.

 

Na jednotlivých úsecích odboru životního prostředí jsou vykonávány tyto nejčastější činnosti:

vodní hospodářství (vodoprávní úřad): povolování vodních děl – studní, čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodních řadů, kanalizačních stok, odlučovačů ropných látek a odlučovačů tuků, povolování odběru povrchových a podzemních vod, povolování vypouštění odpadních vod, povolování zkušebního provozu vodních děl, kolaudace vodních děl, souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry, koordinace řešení ekologických havárií, ochrana před povodněmi;

odpadové hospodářství: souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, vedení evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, zpracování ročních hlášení o nakládání s odpady a jejich zasílání na Ministerstvo životního prostředí a krajský úřad, vedení evidence vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí a její zasílání na Ministerstvo životního prostředí, kontrola dodržování právních předpisů u právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a obcí;

ochrana ovzduší: kontrola dodržování povinností provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, vydávání závazných stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu, projednávání přestupků fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob;

ochrana přírody a krajiny: povolování kácení stromů, vyhlašování památných stromů, vymezování a hodnocení místního systému ekologické stability, závazná stanoviska k zásahům do vodních toků, lesů a ostatních významných krajinných prvků, souhlasy k umístěním staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, opatření ke zlepšování přírodního prostředí, stanoviska k územním plánům, projednávání přestupků fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob;

ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF): udělování souhlasů s odnětím zemědělské půdy ze ZPF na pozemcích o výměře do 1 ha, předepisování odvodů za odnětí půdy ze ZPF, zasílání údajů souvisejících s odnětím zemědělské půdy ze ZPF do evidence odnětí zemědělské půdy, udělování vyjádření k návrhům tras, udělování souhlasů ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu, udělování souhlasů k použití sedimentů a vedení evidence jejich použití na pozemcích, uplatňování stanovisek k regulačním plánům, projednávání přestupků fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob;

rostlinolékařská péče: omezování výskytu a šíření invazních druhů rostlin, plnění specifických povinností na úseku ochrany včel;

lesní hospodářství: trvalé nebo dočasné odnímaní funkcí lesa, stanovení poplatků za odnětí, udělování souhlasů k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa, povolování delších lhůt pro zalesnění a zajištění porostů, pověřování výkonem funkce odborného lesního hospodáře;

myslivost: uznávání honiteb, souhlasy k návrhům normovaných stavů zvěře, odvolání a jmenování mysliveckých hospodářů, povolování lovu mimo dobu lovu, vedení evidence o honitbách, vydávání loveckých lístků;

rybářství: vydávání rybářských lístků, ustanovení a odvolání rybářské stráže, projednávání přestupků fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob;

ochrana zvířat proti týrání: projednávání přestupků fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob, rozhodování o zvláštních opatřeních, vedení evidence o přestupcích.

 

Činnost odboru je ovšem mnohem rozsáhlejší, než by se z výše uvedeného přehledu mohlo zdát: výkon státní správy odboru životního prostředí se sestává přibližně z 200 různých správních a dalších činností. Pro většinu úseků platí, že vykonávají kontrolní činnost (například kontrolu dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí) a dozorovou činnost nad dodržováním zákonů a ostatních právních předpisů v životním prostředí. Další významnou činností je ukládání pokut za přestupky u fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob. V neposlední řadě vydávají či uplatňují jednotlivé orgány ochrany životního prostředí vyjádření a stanoviska v územním a stavebním řízení.

 

V současné době má odbor životního prostředí 7 pracovníků, z toho jednoho vedoucího pracovníka a šest odborných referentů. Odbor sídlí ve 4. nadzemním podlaží hlavní budovy městského úřadu na náměstí 28. října 1438.

 

 

RNDr. Jiří Hejkal, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice

Datum vložení: 7. 8. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 8. 2019 0:00
Autor:

Zpravodaj

červnové číslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 85
TÝDEN: 592
CELKEM: 1982422

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů