Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

Město Kraslice zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které v souvislosti s vykonávanými agendami zpracovává město Kraslice.

Správce osobních údajů

Město Kraslice se sídlem nám. 28. října 1438, PSČ 35801 Kraslice, IČ 00259438, DIČ CZ00259438, telefon: 352 370 411, e-mail: podatelna@meu.kraslice.cz, webové stránky www.kraslice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována paní

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Město Kraslice zpracovává osobní údaje poskytnuté mu občany nebo získané ze základních registrů ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, adresa doručovací, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, číslo bankovního účtu. Ze zvláštních kategorií osobních údajů pak vlastnoruční podpis, otisk prstu pro potřeby vydání cestovního dokladu.

Osobní údaje město Kraslice zpracovává pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádný výkon jeho povinností a pro řádné splnění požadavků subjektů údajů.

Účel zpracování osobních údajů a právní titul pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění řádného výkonu činností v rámci přenesené nebo samostatné působnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobný přehled zajišťovaných činností (agend) je k dispozici zde.

Právními tituly pro zpracování osobních údajů jsou:

  • nezbytnost pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení)
  • nezbytnost pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení)
  • nezbytnost pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení)
  • souhlas se zpracováním (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení)

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů nebo získány ze základních registrů (zákon č. 111/2009 Sb.)

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že město Kraslice zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracování osobních údajů, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu městu Kraslice doručeno, může město Kraslice zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní titul zpracování, tj. zejména při plnění právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo město Kraslice prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Osobní údaje jsou zpracovávány v písemné nebo elektronické podobě. Osobní údaje mohou pro město Kraslice zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými město Kraslice jako správce osobních údajů uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro město Kraslice. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s městem Kraslice je uveden zde, případně jej město Kraslice na žádost zašle subjektu údajů na jeho e-mailovou adresu.

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a město Kraslice disponuje kontrolními, technickými i bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou tomu bude svědčit příslušný právní titul zpracování. Po ukončení zpracování budou osobní údaje archivovány v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Kraslice.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje město Kraslice zpracovává, přiznává obecné nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Město Kraslice se snaží vycházet subjektům údajů při naplňování jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od města Kraslice potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: subjekt údajů má právo (v případech stanovených obecným nařízením) požádat město Kraslice o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů městem Kraslice.

Právo vznést námitku: subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro oprávněné zájmy města Kraslice nebo jiných osob; oprávněnými zájmy mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků města Kraslice.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno obecné nařízení. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.