Jindřichovice

ZÁMEK

Datum: 1. 12. 2014

Popis památky:
Obdélná dvoupatrová budova s poloválcovými nárožními věžemi. Na západní straně je k ní přistavěna kaple, na jinu novější obdélný trakt, ukončený dvěma štíty. V přízemí sál, uzavřený křížovými hřebínkovými klenbami. Stejně je kryto i pravoúhle se zalamující schodiště do pater. V patře jsou místnosti vesměs plochostropé s fabiony nebo štukovanými stropy. Velké ústřední sály mají po stranách vchodu prolomeny mušlové niky. Ve druhém patře se zachovaly dva olejem na dveře malované supraporty s malbami marin v modrozeleném tónu. Místnosti osvětlují obdélná sdružená okna. Na severní straně jsou široké pavlače, spočívající na krakorcích. Kaple je vysoká obdélná, prostora kryta valenou lunetovou klenbou. Střechy kryje břidlice. U vstupního vchodu v moderní části je polychromovaný kamenný reliéf s německým zažehnávajícím nápisem s postavou bojujícího sv. Jiří. Průčelí novogotické.
V jádře renes. zámek – památka místního významu, typ saského renes. zámku, typický pro Západní Čechy.
Časové, slohové a autorské určení:
V jádře renes. budova z 16. stol., r. 1672 přestavovaná, r. 1824 upravovaná. Přední trakt moderní

FARA

Datum: 1. 12. 2014

Popis památky:
Jednopatrová voně stojící budova o 6 okenních osách v hlavním průčelí, krytá mansardovou střechou. V přízemí s trámovým – předsíň, odtud spojení do patra s dřevěným schodištěm s vyřezávaným zábradlím. Hlavní průčelí plošné, v přízemí s vrhanou omítkou, v patře hladká omítka. Na nárožích v omítce vytažené lisény. Hlavní římsa pozdně barokní – dřevěná. Portál pravoúhlý s uchy a rovnou římsou. Střecha valbová.
K pravému štítu při pohledu od hlavního průčelí fary přiléhá přízemní, z kamene vystavěná budova hospod. stavení na obdélníkovém půdorysu s valbovou střechou, krytou eternitem, mírně přetaženou přes obvodní zdivo. Na straně orient. ke kostelu je ve střeše vytažen obdélný vikýř s valbovou stříškou krytou eternitem. Vlez je kryt obdélník. dvířky. Tato strana je členěna 2 osami čtvercových oken menších rozměrů s mřížemi a jedním pravoúhlým vstupem v kamenném ostění s dřevěnými dveřmi. Štít. strana odvrácená od fary je členěna jedním vchodem a vjezdovými vraty. Korunní římsa je mírně obloukově vytažena. Částečně omítnuto.
Typická venkovská barokní fara. Původně sloužila jako panská myslivna.

Časové, slohové a autorské určení:
Konec 18. stol (1784)

MAUZOLEUM

Datum: 1. 12. 2014

Popis památky:
Z bývalé vodárny zřízeno po r. 1918 mauzoleum zajateckého tábora v Jindřichovicích z r. 1915 – 1918. Před mauzoleem představen portikus s půlkruhovým portálem a dvěma sloupy.

Památník 1. světové války

Časové, slohové a autorské určení:
Z doby po r. 1918

SMÍRČÍ KŘÍŽ

Datum: 16. 6. 2014

Popis památky:
Monolitický tesaný kříž maltézského tvaru beze stop textu nebo značek, má uražené jedno rameno. Výška kříže 100 cm, šířka 90 cm.

Kříž se nachází na jihovýchodním okraji obce.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Datum: 16. 6. 2014

Popis památky:
Polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v obvyklém šatě s biretem na hlavě a křížem v obou rukou, stojící na hranolovém soklu. Na soklu je vpředu nečitelný latinský nápis s chronogramem.

Památka místního významu, dílo místního sochaře vyšlého z dílny J. Eberleho.

KOSTEL SV. MARTINA

Datum: 23. 2. 2011

Historie:
Ze znění listiny z 1.7.1340 můžeme usuzovat na existenci kostela nebo přinejmenším kaple v Jindřichovicích. V listině stojí: Nechť naši dědicové a nástupci (Plick)v majetku usedlí týmiž právy, jimiž oni (klášterní bratři v Teplé) toto vlastní, k čemuž já, moji dědicové a nástupci 50 grošů úroků oněm pánům a kostelu každoročně platit se zavazujeme. Tento listinný důkaz by mohl platit i o kostelu v Nejdku, který však jako farní byl označen teprve r.1384.