SENIOR EXPRES

Pravidla přepravy „Senior Expres“
(dále jen „přeprava“ nebo „služba“)

Rada města Kraslice svým usnesením č. 2070/4/2018-RM/83 ze dne 04. dubna 2018 schválila tato Pravidla přepravy „Senior Expres“, aby stanovila podmínky pro používání služby Senior Expres.

Komu je služba určena

Přednostně fyzickým osobám s trvalým pobytem v Kraslicích od dovršení 65 let věku nebo osobám se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností (držitelům průkazů ZTP či ZTP/P) od 18 let věku. Zájemce o službu musí podat žádost o poskytnutí služby na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kraslice.

K čemu je služba určena

Prostřednictvím města Kraslice zajistit určeným osobám dostupnou dopravu na dobu nezbytně nutnou v případech, kdy si nemohou zvolit jiný způsob přepravy, a to pro účely přepravy klienta do zdravotnického zařízení, doplňkově pro seniory a ZTP i pro zajištění přepravy do úřadů, do obchodních zařízení k nákupu realizovaného osobně klientem či za účelem návštěvy rodiny či přátel atp.

Služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby a další služby nebo úkony nespadající do kompetence (pravomoci) poskytovatele.

Kdy a kde je služba dostupná

Provoz služby je zajištěn pouze v pracovních dnech, a to:
Pondělí: 7.00–17.00 hodin
Úterý: 7.00–15.00 hodin
Středa: 7.00–17.00 hodin
Čtvrtek: 7.00–15.00 hodin
Pátek: 7.00–13.30 hodin

Poslední jízda je zahájena nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby (pokud se klient s poskytovatelem nedohodnou jinak).

Službu je možné objednat telefonicky na čísle 724 377 585.

Objednávka se považuje za akceptovanou teprve tehdy, je-li poskytovatelem výslovně potvrzena.

Služba může být časově omezena.

Jak si může klienta službu objednat

Nejdříve 3 týdny, nejpozději 2 pracovní dny předem, např. v úterý na poskytnutí služby ve čtvrtek.

Telefonicky na výše uvedený kontakt v pracovní dny v provozní době uvedené v odst. 3.

Pokud bude chtít klient přepravit na více míst, musí na tuto skutečnost upozornit již při objednání služby.

Již objednanou službu může klient stornovat nejpozději v pracovní den předcházející dni poskytnutí služby telefonicky nebo zasláním SMS zprávy.

Již objednanou službu může z technických, provozních důvodů poskytovatel zrušit nejpozději i v den, kdy měla být služba realizována, a to osobně nebo telefonicky.

Za účelem hospodárného využití vozidla je možné spojovat jednotlivé objednávky klientů.

V rámci objednávek budou upřednostněny návštěvy zdravotnických zařízení před dalšími účely.

Klient může prostřednictvím služby uskutečnit maximálně 20 jízd během běžného kalendářního měsíce.

Jaká je výše úhrady za poskytnutou službu

Poskytovatel nepožaduje náhradu veškerých nákladů vzniklých mu v souvislosti s poskytnutím služby ani nepožaduje úhradu ceny za poskytnutou službu.

Za poskytnutou službu platí klient příspěvek na částečnou úhradu nezbytných nákladů poskytovatele ve výši stanoveném městem Kraslice. Za přepravu klienta činí příspěvek 15 Kč/jízdu (nástup do vozidla).

Pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P je v ceně služby zahrnut i doprovod nejvýše jednou osobou.

V případě zpáteční jízdy realizované na základě předchozí objednávky služby se příspěvek započítává jako nová jízda.

Jak hradit příspěvek na přepravu

Klient uhradí příspěvek před započetím čerpání služby v hotovosti.

Pravidla přepravy - Senior Expres

Pravidla přepravy - Senior Expres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,15 kB

Senior Expres - informační leták

Leták Senior Expres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 724,28 kB