Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

Město Kraslice podalo v únoru letošního roku žádost o finanční podporu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015. Tento projekt byl úspěšný a byl výběrovou komisí doporučen k financování.

Dotace bude poskytnutna v celkové maximální výši 885 920 Kč, při čemž 85 % výše dotace pochází z prostředků ESF a 15 % výše dotace ze státního rozpočtu.

Připravený projekt vytvoří podmínky pro účinnou sociální práci s dětmi a napomůže implementaci § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, podle něhož jsou orgány sociálně – právní ochrany povinni řídit se standardy kvality obsahující principy a bodové hodnocení výkonu sociálně – právní ochrany, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně – právní ochrany a technicko – provozní zajištění sociálně – právní ochrany.

Cílovou skupinou projektu je orgán sociálně - právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností Kraslice. Díky projektu dojde k navýšení počtu pracovníků OSPOD o jednoho nového pracovníka, který se bude podílet na tvorbě metodiky a implementaci standardů kvality sociálně – právní ochrany dětí do praxe. Tak to bude možné zajistit kvalitnější a standardizovanější přístup k sociální práci všech pracovníků OSPOD. Dále budou stávající i noví pracovníci OSPOD profesně vzděláváni a zapojeni do odborné spolupráce s dalšími subjekty.

Cílem tohoto projektu je zpracování standardů kvality, jež jsou stanoveny vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně - právní ochraně dětí, a zlepšení podmínek pro výkon orgánu sociálně - právní ochrany dětí. Vlivem projektu dojde k vytvoření metodiky naplňování standardů kvality a vhodných personálních a materiálních podmínek, dále bude zavedena širší odborná spolupráce s dalšími subjekty a bude podpořen profesní rozvoj cílové skupiny. Komplex aktivit tohoto projektu napomůže ke zvýšení kvality práce orgánu sociálně - právní ochrany dětí s klientem a dojde ke zvýšení efektivity celého procesu ochrany dítěte.

Datum zahájení realizace projektu: 01.07.2014

Datum ukončení realizace projektu: 31.08.2015

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně právní ochrany

Informace pro klienty OSPOD

Loga

Datum vložení: 5. 6. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2015 0:00
Autor: