cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Představení odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Stránka

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR.

12. 3. 2019 Zobrazit více

Představení odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Představení odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Hlavní činnosti odboru
Pečuje o těžce zdravotně postižené a staré občany.
Vykonává sociálně právní ochranu dětí.
Zajišťuje péči o rodinu a děti.
Pečuje o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc.
Pečuje o osoby, kterým hrozí sociální vyloučení.
Projednává přestupky na úseku zdravotnictví a ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Garantuje zákonné povinnosti při zacházení s návykovými látkami.
Projednává přestupky, které jsou mu funkčně svěřeny.
Plní další úkoly uložené tajemníkem.

Rozčlenění činností odboru

 
1. Péče o staré občany, sociální služby, sbor pro občanské záležitosti (samostatná působnost obce)

Pečovatelská služba
- poskytuje seniorům a zdravotně postiženým občanům v jejich domácím prostředí cíleně zaměřenou pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, které si občan, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu, nemůže zajistit sám

- tato služba je poskytována na základě dohody o poskytnutí pečovatelské služby

- nabízí úkony v oblastech péče o vlastní osobu, osobní hygieny, zajištění stravy, chodu domácnosti a kontaktu se společenským prostředím

Kluby důchodců                                                                        

- zřizovatel Město Kraslice, provozovatel odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

- v Kraslicích jsou provozovány dva kluby důchodců:                                     

I. Klub důchodců - sídlící v ulici B. Smetany 1753                               

- provozní doba: úterý a čtvrtek vždy od 13:00 - 19:00 hod.                           

- vedoucí klubu je paní Mariňáková                                

II. Klub důchodců - sídlící v Dukelské ulici č. p. 1122 v prostorách základní školy

- provozní doba: pondělí a středa vždy od 13:00 - 19:00 hod. 

- vedoucí klubu je paní Sýkorová   

Oba kluby důchodců zajišťují pro občany v důchodovém věku společenské, kulturní a jiné zájmové činnosti.


Sbor pro občanské záležitosti - zajišťování kulturních a společenských akcí města Kraslice (svatební obřady, vítání nových občánků, významné kulturní a společenské akce).


2. Péče o občany těžce zdravotně postižené dle zákona č. 108/2006 Sb.

- spolupracuje s OSSZ, ČSSZ, Úřadem práce
- vyhledává a zajišťuje odbornou pomoc těžce zdravotně postiženým občanům a seniorům, kteří žijí v nepříznivých podmínkách a nejsou schopni je sami překonat
- provádí sociálně právní poradenství v rámci svých kompetencí
- provádí depistáže a zajišťuje informace a odborné podklady pro sociální práci, včetně jejich zpracování
- vede spisy klientů s přehledem o průběhu sociální pomoci
- vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou


3. Sociálně- právní ochrana dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.

- provádí sociální depistáže, zajišťuje informace a odborné podklady pro sociální práci
- vede evidenci dětí a spisovou dokumentaci v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí podává zprávy soudu, státnímu zastupitelství a Policii ČR o poměrech dítěte
- podává návrhy soudu na vydání předběžného opatření, podněty na nařízení ústavní výchovy a zrušení ústavní výchovy, upuštění od ochranné výchovy či podmíněné propuštění mimo výchovné zařízení, podmíněné propuštění z ochranné výchovy
- je soudem ustanoven opatrovníkem dítěte, které nemůže zastoupit žádný z rodičů v řízení před soudem či při určitém právním úkonu (kolizní opatrovník)
- pracuje s dětmi, u kterých se objevily výchovné problémy, které spáchaly trestný čin, které opakovaně či soustavně páchají přestupky
- jednou za tři měsíce navštěvuje děti, jimž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova a vydává souhlas s jejich pobytem mimo tato zařízení
- účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvým, spolupracuje s věznicemi a státním zastupitelstvím
- navštěvuje děti ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
- poskytuje či zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, či zajišťuje sociálně-právní poradenství pro nezletilé děti
- poskytuje sociálně-právní ochranu dětem, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, dále dětem, na kterých byl spáchán nebo je podezření ze spáchání trestného činu a tyto děti vyhledává
- navštěvuje rodinu a dítě v jeho obydlí a zjišťuje jeho sociální podmínky
- poskytuje poradenství při výchově a vzdělávání dětí
- ve věcech osvojení a pěstounské péče vyhledává děti vhodné k osvojení a ke svěření do pěstounské péče a fyzické osoby vhodné stát se pěstouny, navštěvuje děti v náhradní rodině a sleduje jejich vývoj 


4. Oblast sociální práce s dospělými – kurátor pro dospělé

Zajišťuje odborné sociální poradenství osobám, kterým hrozí sociální vyloučení, a to:

- osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody
- osobám, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen
- osobám závislým na alkoholu a jiných toxikomaniích
- osobám žijícím nedůstojným způsobem život

- osobám bez přístřeší
- osobám opouštějícím ochranou a ústavní výchovu po dosažení zletilosti

- osobám ohroženým domácím násilím
- zajišťuje poradenskou a socio-terapeutickou službu při překonávání obtížných životních situací                         

- vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti                   

- spolupracuje s vězeňskou službou ČR, s probační a mediační službou, s úřadem práce a dalšími navazujícími institucemi
- místní protidrogový koordinátor
- projednává přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- provádí kontroly dodržování povinností provozovatelů specializovaných prodejen a provozovatelů hostinských činnosti dle zákona č. 379/2005 Sb.


5. Sociální pracovník v přenesené působnosti v přímé práci s klienty

- provádí sociální depistáže, zajišťuje informace a odborné podklady pro sociální práci s osobami, kterým hrozí sociální vyloučení nebo jiná sociální situace 
- poskytuje klientům sociální podporu při zvládání obtížných sociálních situací a realizuje činnosti zaměřené na změnu obtížné sociální situace 

- spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta     

- zaměřuje se na: osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby, kterým hrozí sociální vyloučení, osoby žijící rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší, seniory, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí a týrání, osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy, rodiny s dětmi, na které se vztahuje soc. právní ochrana dětí                            

- sociální pracovník realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování

- iniciuje vznik potřebných sociálních či souvisejících služeb

 

6. Projednává přestupky, které jsou mu funkčně svěřeny

 

7. Prevence kriminality

 

Personální obsazení:

 • Ivana Rážová - vedoucí odboru
 • Ing. Denisa Stellnerová - sociální pracovník, manažer koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
 • Mgr. Jana Tittelová - sociální pracovník, kurátor pro dospělé
 • Bc. Aneta Švárová - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
 • Josef Chlouba, DiS. - kurátor pro děti a mládež
 • Bc. Věra Dörflerová - sociálně právní ochrana dětí
 • Lenka Lisová - administrativní pracovnice, parkovací průkazy, Sbor pro občanské záležitosti, Kluby důchodců I. a II.
 • Mgr. Alena Stellnerová - manažer prevence kriminality, přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, opatrovník osob omezených ve svéprávnosti
 • Helena Smržová – pečovatelka
 • Irena Pawelková - pečovatelka
 • Simona Málková - pečovatelka
 • Eva Pavlíčková - pečovatelka
 • Gabriela Horvátová - pečovatelka
 • Pavel Vurm - řidič Senior expres

24. 5. 2017 Zobrazit méně

Strategický plán sociálního začleňování města Kraslice 2016 - 2019

Zastupitelstvo města Kraslice přijalo koncepci sociálního začleňování

14. 4. 2016 Zobrazit více

Informace o projektu "Podpora standardizace orgánů - sociálně právní ochrany 2014 až 2015"

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

19. 8. 2015 Zobrazit více

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

5. 6. 2015 Zobrazit více

Zápisy ze setkání u kulatého stolu

Zápisy ze setkání u kulatého stoluZveřejnění zápisů ze setkání "u kulatého stolu" v rámci projektu "Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015"

31. 12. 2014 Zobrazit více

Komunitní plánování ve městě Kraslice

Vážení občané,
vítáme Vás na stránkách o KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, které jsou určeny všem, kteří se zajímají o sociální problematiku v našem městě, neboť Váš zájem a angažovanost ve věci veřejné- představuje nepostradatelný základ pro společné plánování sociálních služeb v Kraslicích.

8. 7. 2009 Zobrazit více

www.eseznam.cz

V článku prezentujeme nové webové stránky www. eseznam.cz určené pro osoby zdravotně postižené. Více informací získáte přímo na www.eseznam.cz

8. 7. 2009 Zobrazit více

Stránka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

prosincové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 139
TÝDEN: 3657
CELKEM: 1663847

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store