cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Informace o místním poplatku za odpad pro rok 2022

Bližší informace k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „místní poplatek za odpad“)

Bližší informace k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „místní poplatek za odpad“)

I N F O R M A C E

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „místní poplatek za odpad“) pro rok 2022 dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon“) a Obecně závazné vyhlášky města Kraslice č. 4/2021 (dále jen „vyhláška“).

Místní poplatek za odpad v roce 2022 zůstal nezměněn ve výši 690,- Kč za rok. Změna nastala v případě, kdy fyzická osoba přihlášena trvale v obci vlastní více nemovitostí. V případě, kdy tam není nikdo trvale hlášen, je vlastník povinen hradit poplatek ze všech nemovitostí, které vlastní.

Splatnost poplatku je do 30. září 2022. 

Sazba místního poplatku je 690,- Kč za rok.

Souhrnné informace:

 1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí:
  1. fyzická osoba přihlášená v obci,
  2. Fyzická osoba, která je přihlášena v obci a má ve vlastnictví další stavby určené k individuální rekreaci, byty nebo rodinné domy, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
  3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021v článku 6 stanovuje osvobození a úlevy, které, pokud chce poplatník využít, musí sám uplatnit. Upozorňujeme poplatníky, že pokud není poplatek uhrazen včas nebo jen částečně, Městský úřad – správce poplatku může nedoplatek zvýšit až na trojnásobek.

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba /dle čl. 2 odst. 1 písm. a) OZV č. 4/2021, která je
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a),
  1. která v roce, za který se poplatek platí, dovrší věk 80 let a více,
  2. která se v příslušném kalendářním roce zdržuje více než 10 měsíců v zahraničí,
  3. která se v příslušném kalendářním roce zdržuje více než 10 měsíců v jiné obci na území České republiky a této obci platí poplatek nebo úhradu podle jiného právního předpisu (§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
  4. která je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu vazby; osvobození se vztahuje pouze na dobu výkonu trestu odnětí svobody či výkonu vazby.

  

 1. Úleva ve výši  75 % sazby poplatku se poskytuje fyzickým osobám - studentům, učňům a žákům, kteří jsou v souvislosti se studiem ubytování mimo území města Kraslice, až do dovršení věku 26 let (včetně).

 

 1. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 2 písm. a-d), odst. 3 a odst. 4 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit nejpozději do splatnosti poplatku.

 

 1. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

ZPŮSOBY ÚHRADY: 

 • Bezhotovostním převodem 

Platbu lze provést na číslo účtu města: 19-927391/0100 s uvedením variabilního symbolu, který přidělil nebo přidělí správce poplatku a specifického symbolukterým je rodné číslo poplatníka.

 • V hotovosti 

Úhradu poplatku lze provést v hlavní pokladně Městského úřadu Kraslice, ve 3. poschodí, dveře č. 306, a to v následujících pokladních hodinách:

Pokladní hodiny Městského úřadu Kraslice

Pondělí

8:00 – 11:15 a 12:15 – 16:30

Úterý

8:00 – 11:15 a 12:15 – 14:30

Středa

8:00 – 11:15 a 12:15 – 16:30

Čtvrtek

8:00 – 11:15 a 12:15 – 14:30

Pátek

8:00 - 11:15 a 12:15 – 13:30

 

Na pokladně Městského úřadu Kraslice lze uskutečnit platby bezhotovostním platebním stykem. 

 

 

Bližší informace k místnímu poplatku za odpad na odboru ekonomiky a financí MěÚ Kraslice, zodpoví paní Jitka Zapletalová, tel. 352 370 414, email: zapletalova@meu.kraslice.cz.

Upozorňujeme, že podle daňového řádu není povinností správce daně upozorňovat daňového dlužníka na splatný daňový nedoplatek. Správce daně na základě ust. §153 odst. 3 daňového řádu může daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumět o výši jeho nedoplatků a upozornit jej na následky spojené s jejich neuhrazením (vyrozumění proběhne neformálním upozorněním ke kontrole úhrady či k úhradě, která představuje novou formu komunikace mezi správcem daně a daňovým subjektem). Bude tedy záležet na správci daně, zda tak učiní či nikoliv a zašle dlužníkovi neformální upomínku.

 

Datum vložení: 4. 1. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2022 16:07
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
5
14
4
15
3
16
2
17
2
18
2
19
3
20
4
21
3
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
4
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2

Zpravodaj

prázdninové dvojčíslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 297
TÝDEN: 1947
CELKEM: 2007606

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů