cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Informace o místním poplatku z pobytu pro rok 2022

Bližší informace k místnímu poplatku z pobytu od roku 2022

Pojmenování

Místní poplatek z pobytu. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu

 

Základní informace:

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt na území města Kraslice (dále jen „území města Kraslice“) trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která na území města Kraslice není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatek je vybírán za jakýkoliv krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován (umožnění stanování na zahradě, krátkodobé ubytování v bytě např. prostřednictvím Airbnb, Booking aj.). Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Plátce poplatku – ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

Zplnomocněná osoba v případě zastupování plátce poplatku.

 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu, ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku rovněž ve lhůtě 15 dnů.

 

Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku (počet započatých dní pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu) a sazby poplatku. Dojede-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Ubytovatel je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, do které zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

 

Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů:

 

Formulář je možné získat také v listinné podobě na ekonomickém odboru MěÚ Kraslice.

 

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, 35801 Kraslice

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor ekonomiky a financí, daně a poplatky, kancelář č. 307

Markéta Bařtipánová, tel.: 352370443, e-mail: bartipanova@meu.kraslice.cz (tato e-mailová adresa slouží pouze pro běžnou komunikaci)

Elektronické podání je možné učinit s platným zaručeným elektronickým podpisem na adrese sekret@meu.kraslice.cz nebo datovou schránkou ID: riebz3t.

 

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Výpis ze živnostenského rejstříku, popřípadě jiný doklad prokazující existenci právního subjektu, ze kterého bude zřejmé, že má oprávnění úplatný pobyt poskytovat.

 

Průkaz totožnosti, doklad prokazující oprávnění jednat jménem plátce (plná moc nebo pověření).

 

Jaké jsou poplatky, splatnost jak je lze uhradit:

Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

 

Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí na základě podaného vyúčtování poplatku.

 

Úhradu poplatku je možno provést:

  • Bezhotovostně převodem na číslo účtu města: 19-927391/0100 s uvedením variabilního symbolu, který přidělil nebo přidělí správce poplatku
  • V hotovosti na hlavní pokladně MěÚ Kraslice
  • Na pokladně Městského úřadu Kraslice lze uskutečnit platby bezhotovostním platebním stykem. 

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 7/2019, o místním poplatku z pobytu. 

Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce poplatku.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky proti ohlašovací povinnosti nelze uplatnit.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Pořádkovou pokutu do 500.000 Kč může správce poplatku uložit tomu, kdo závazně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

 

 

Za správnost odpovídá:   

Odbor ekonomiky a financí Městského úřadu Kraslice

Kontaktní osoba:   

Markéta Bařtipánová, tel. 352370443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 4. 1. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2022 16:07
Autor: Lenka Lisová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
4
29
3
30
3
1
2
2
2
3
4
4
3
5
5
6
3
7
5
8
4
9
3
10
4
11
6
12
4
13
5
14
5
15
5
16
4
17
4
18
5
19
3
20
3
21
5
22
5
23
4
24
3
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1

Zpravodaj

llistopadové číslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:628
TÝDEN:2115
CELKEM:2068198

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů