cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Informace o místním poplatku z pobytu pro rok 2020

Stránka

 • 1

Informace o místním poplatku ze psů pro rok 2020

Bližší informace k místnímu poplatku ze psů pro rok 2020

2. 1. 2020 Zobrazit více

Informace o místním poplatku z pobytu pro rok 2020

Bližší informace k místnímu poplatku z pobytu od roku 2020

 

Základní informace:

Dne 19.12.2019 Zastupitelstvo města Kraslice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.7/2019 o místním poplatku z pobytu. 

Předmětem místního poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatek je zaměřen na krátkodobé pobyty.

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka (např. hotel, penzion, soukromé byty, rodinné domu atd.)

Sazba poplatku z pobytu činí 15 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

 • Osvobození od poplatku:
 • Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
  • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  • mladší 18 let,
  • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
 1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
 2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
  • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
  • vykonávající na území obce sezónní práci11 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
  • pobývající na území obce
   1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
   2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
   3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
   4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják
  v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající 
  na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti
  s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

 

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, 35801 Kraslice

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomiky a financí, daně a poplatky, kancelář č. 307

Lenka Lisová, tel.: 352370443, e-mail: lisovafin@meu.kraslice.cz (tato e-mailová adresa slouží pouze pro běžnou komunikaci)

Elektronické podání je možné učinit s platným zaručeným elektronickým podpisem na adrese sekret@meu.kraslice.cz nebo datovou schránkou ID: riebz3t.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytla.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Průkaz totožnosti, doklad prokazující oprávnění jednat jménem plátce (plná moc nebo pověření).

Jaké jsou potřebné formuláře:

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů:

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu

Vyúčtování odvodu místního poplatku z pobytu

Formulář je možné získat také v listinné podobě na ekonomickém odboru MěÚ Kraslice.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ohlašovací povinnost - do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat správci poplatku ohlášení. Ve stejné lhůtě ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode den, kdy nastala.

Poplatek je splatný nejpozději do 15. dne v měsíci následujícím po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které se poplatek platí.

Jaké další činnosti jsou požadovány:

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, do které zapisuje den pořádku a den konce pobytu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa přihlášení fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt, číslo a druh průkazu totožnosti, výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození od poplatku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu.

Související předpisy:

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znení

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky proti ohlašovací povinnosti nelze uplatnit.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Pořádkovou pokutu do 500.000 Kč může správce poplatku uložit tomu, kdo závazně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

Jak mohu místní poplatek zaplatit:

Bezhotovostním převodem z účtu vedené u poskytovatele platebních služeb na účet města: 19-927391/100, variabilní symbol přidělí správce daně při ohlášení poplatkové povinnosti, specifický symbol - IČ x rodné číslo.

Poplatek může být odveden přímo do pokladny města.

Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor ekonomiky a financí

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

Popis byl naposledy aktualizován:

1.1.2020

Datum konce platnosti popisu:

neuveden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. 1. 2020 Zobrazit méně

Formuláře - místní poplatky

Formuláře vztahující se k místním poplatkům

2. 1. 2020 Zobrazit více

Informace o místním poplatku za odpad pro rok 2020

Bližší informace k místnímu poplatku za za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za odpad“)

2. 1. 2020 Zobrazit více

Stránka

 • 1

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store