cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Informace o místním poplatku za odpad

Stránka

 • 1

Informace o místním poplatku za odpad

Bližší informace k místnímu poplatku za za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za odpad“)

I N F O R M A C E

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za odpad“) pro rok 2019 dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon“) a Obecně závazné vyhlášky města Kraslice     č. 3/2018 (dále jen „vyhláška“).

Místní poplatek za odpad v roce 2019 dozná několika změn, nejvýznamnější změnou je navýšení sazby poplatku na 500,- Kč za rok. Ke změnám došlo také v oblasti osvobození a úlev.

Splatnost poplatku je do 30. září 2019. Plátci, kteří platí poplatek za více poplatníků, mohou využít možnosti uhradit poplatek ve dvou splátkách splatných k 31. květnu 2019 a 30. září 2019.

Sazba místního poplatku je 500,- Kč za rok.

OSVOBOZENÍ A ÚLEVA

Osvobozeni od poplatku jsou nad rámec zákona poplatníci při splnění těchto podmínek:

 • dovršení věku 80 let;
 • poplatník se v příslušném kalendářním roce zdržuje více než 10 měíců v zahraničí a zároveň má trvalý pobyt na území města Kraslice po dobu celého kalendářního roku;
 • poplatník se v příslušném kalendářním roce zdržuje více než 10 měsíců v jiné obci nebo mimo území České republiky a zároveň má trvalý pobyt na území města Kraslice po dobu celého kalendářního roku;
 • poplatník je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu vazby, osvobození se vztahuje pouze na dobu výkonu trestu odnětí svobody či výkonu vazby; 
 • poplatník pobývá v zařízení sociální péče či zdravotnickém zařízení mimo území města Kraslice.
 • poplatník, který má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a současně má trvalý pobyt na území města Kraslice.

Úleva ve výši 75% sazby poplatku se poskytuje:

 • studentům, učňům a žákům, kteří jsou v souvisloti se studiem ubytováni mimo území města Kraslice (až do dovršení 26 let včetně).

 

Souhrnné informace:

Poplatek za komunální odpad platí:

1. fyzická osoba

 • která má v obci trvalý pobyt (pozn. správce poplatku: povinnost platit poplatek se týká i občanů, kteří mají pobyt na ohlašovně Městského úřadu (nám. 28. října 1438),
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.  Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popř.jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví:

 • stavbu určenou k individuální rekreaci
 • byt
 • rodinný dům

ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 v článku 6 stanovuje osvobození a úlevy, které, pokud chce poplatník využít, musí sám uplatnit. Upozorňujeme poplatníky, že pokud není poplatek uhrazen včas nebo jen částečně, Městský úřad – správce poplatku může nedoplatek zvýšit až na trojnásobek.

ZPŮSOBY ÚHRADY: 

 • Bezhotovostním převodem 

Platbu lze provést na číslo účtu města: 19-927391/0100 s uvedením            variabilního symbolu, který přidělil nebo přidělí správce poplatku a specifického symbolu, kterým je rodné číslo poplatníka (viz následující tabulka):

Druh poplatku

 Splatnost

VS variabilní symbol

KS

 SS

 Doplňující údaj pro příkazce

 odpady

za fyzické osoby

 do 30.9.

 411xxxxxxx

(přidělí nebo již přidělil správce poplatku)

0558

 rodné číslo bez lomítka

jméno poplatníka

 odpady

za stavbu určenou k rekreaci

 do 30.9.

 422000xxxxx

(xxxx = č. ev.)

0558

 rodné číslo bez lomítka

jméno poplatníka

 odpady

 rodinný dům

 do 30.9.

 433000xxxx

(xxxx = č. p.)

0558

 rodné číslo bez lomítka

jméno poplatníka

 odpady

byt

do 30.9.

4440xxxxxx

(xxxx = č.p. + číslo bytu)

0558

 rodné číslo bez lomítka

jméno poplatníka

 

 • V hotovosti 

Úhradu poplatku lze provést v hlavní pokladně Městského úřadu Kraslice, ve 3. poschodí, dveře č. 306, a to v následujících pokladních hodinách:

 

Pokladní hodiny Městského úřadu Kraslice

Pondělí

8:00 – 11:15 a 12:15 – 16:30

Úterý

8:00 – 11:15 a 12:15 – 14:30

Středa

8:00 – 11:15 a 12:15 – 16:30

Čtvrtek

8:00 – 11:15 a 12:15 – 14:30

Pátek

8:00 - 11:15 a 12:15 - 13:00

 

Na pokladně Městského úřadu Kraslice lze uskutečnit platby bezhotovostním platebním stykem. 

 

Bližší informace k místnímu poplatku za odpad na odboru ekonomiky a financí MěÚ Kraslice, zodpoví paní Lenka Špoková, tel. 352 370 414, email: spokova@meu.kraslice.cz.

Upozorňujeme, že podle daňového řádu není povinností správce daně upozorňovat daňového dlužníka na splatný daňový nedoplatek. Správce daně na základě ust. §153 odst. 3 daňového řádu může daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumět o výši jeho nedoplatků a upozornit jej na následky spojené s jejich neuhrazením (vyrozumění proběhne neformálním upozorněním ke kontrole úhrady či k úhradě, která představuje novou formu komunikace mezi správcem daně a daňovým subjektem). Bude tedy záležet na správci daně, zda tak učiní či nikoliv a zašle dlužníkovi neformální upomínku.


3. 1. 2019 Zobrazit méně

Formuláře

Formuláře vztahující se k místním poplatkům

9. 8. 2018 Zobrazit více

Stránka

 • 1

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
4
6
4
7
4
8
5
9
5
10
5
11
5
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
5
1
2

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Zpravodaj

srpnové číslo Zpravodaje

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 348
TÝDEN: 348
CELKEM: 1332623