Představení odboru dopravy

Seznámení s činnostmi vykonávanými odborem dopravy

 

Hlavní činnosti odboru

Zabezpečuje výkon státní správy na úseku silniční dopravy

Projednává a vede evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Projednává přestupky a jiné správní delikty podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Projednává přestupky proti pořádku ve státní správě v rámci zákonů související s funkční náplní odboru.

Projednává přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi v rámci zákonů souvisejících s funkční náplní odboru.

Projednává přestupky proti občanskému soužití v rámci zákonů souvisejících s funkční náplní odboru.

Projednává správní delikty ve věci silnic.

Provádí přestupkové řízení v silničním hospodářství.

Uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení.

Stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci.

Vybírá správní poplatky za úkony spojené s agendou a činností odboru.

Vede evidence řidičů a evidenci motorových a přípojných vozidel.

Zpracovává údaje o odnětí řidičských oprávnění i jejich navrácení.

Provádí výpis nebo opis z registru řidičů na základě žádostí oprávněným subjektům.

Spolupracuje při provádění opatření na úseku BESIP.

Zpracovává statistické podklady pro analytickou činnost, vytváří báze dat a jejich využívání.

Rozhoduje o zápisu silničních vozidel do registru a rozhoduje o vyřazení silničních vozidel z provozu.

Schvaluje technické způsobilosti jednotlivě vyrobených nebo přestavěných vozidel a jednotlivě dovezených vozidel.

Provádí kontrolu dodržování povinností ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích (STK, SME).

Vede registraci autoškol.

Provádí zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění.

Vykonává působnost drážního správního úřadu.

Vykonává působnost dopravního úřadu pro taxislužby.

Vede registr vozidel.

Rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru.

Přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou.

Vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení.

Provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla.

Rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu.

Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla.

Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného vozidla.

Provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla.

Rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování k provozování stanice měření emisí.

Vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí.

Pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel.

Uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění.

Nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění.

Nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění.

Vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.

Vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství.

Zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal.

Vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů.

Provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů.

Projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení.

Vydává speciální označení vozidel lékaře ve službě.

Provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje MD nebo orgán kraje v přenesené působnosti.

Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obcích, které jsou pověřeny výkonem funkce obecného stavebního úřadu.

Rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí.

Schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání.

Zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky.

Vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče.

Plní další úkoly uložené tajemníkem.

  1.  

Personální obsazení:

 
Datum vložení: 28. 8. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2023 8:06