Oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresy místa vyřazeného silničního vozidla, jeho umístění a účel jeho využití.

Oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresy místa vyřazeného silničního vozidla, jeho umístění a účel jeho využití.

Oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresy místa vyřazeného silničního vozidla, jeho umístění a účel jeho využití.

 

Z novely zákona č. 56/2001 Sb. § 12 odst. 4 vyplývá pro vlastníky vozidel vyřazených z provozu (dříve v DEPOZITU) déle než 12 měsíců povinnost oznámit odboru dopravy na místně příslušné obci s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Nesplnění povinnosti vlastníka u vozidel vyřazených z provozu (V DEPOZITU):

  1. před 1. 7. 2013 bude mít za následek ZÁNIK vozidla (tzv. TRVALÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA)

  1. od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014 bude považováno za přestupek, že vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. 

Hraniční datum pro tyto povinnosti je 31.12.2015.

ZÁKON 56/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

K bodu 1              Čl. II zákona č. 239/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Přechodná ustanovení

4. Silniční vozidlo se považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona

a) je dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neučiní oznámení podle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

K bodu 2              Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

e) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Přestupek nelze projednat v blokovém řízení.

Datum vložení: 4. 10. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2021 13:15
Autor: Správce Webu