Kancelář starosty

Hlavní pracovní činnosti

 1. Vykonává činnost v oblasti samostatné i přenesené působnosti a je přímo řízeno tajemníkem MěÚ.
 2. Řídí a zajišťuje sekretářské a administrativní činnosti pro starostu, místostarostu a tajemníka.
 3. Koordinuje činnost útvarů MěÚ, právnických osob zřízených městem a příspěvkových organizací města.
 4. Vede evidenci obecně závazných vyhlášek, nařízení, směrnic, usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, rady města a zápisů z porad vedení.
 5. Soustřeďuje materiály pro jednání zastupitelstva a rady města, oznamuje termíny jednání a odpovídá za včasné odesílání potřebných materiálů.
 6. Pořizuje zápisy z jednání zastupitelstva města, z jednání rady města a z porady vedení
 7. Zabezpečuje centrální evidenci usnesení Rady města a Zastupitelstva města Kraslic.
 8. Zajišťuje řádnou funkci spisovny pro písemnosti MěÚ, vede spisovou agendu a archivaci písemností starosty, místostarosty a tajemníka v souladu s platným “Spisovým a skartačním řádem“.
 9. Zabezpečuje veškeré práce související s přijímáním a vypracováním korespondence MěÚ v návaznosti na platný “ Spisový a skartační řád“ .
 10. Zabezpečuje provoz telefonní ústředny.
 11. Provádí drobný nákup v maloobchodě.
 12. Spolupracuje se Sborem pro občanské záležitosti a zajišťuje dary a pamětní listiny pro slavnostní akce.
 13. Spolupracuje při akcích města a společenských akcích úřadu dle pokynů tajemníka.
 14. Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
 15. Zabezpečuje chod elektronické podatelny včetně přijímání dopravních přestupků pro bodový systém.
 16. Zabezpečuje doručování pošty v závaznosti Správního řádu
 17. Plní další úkoly uložené tajemníkem.

Personální obsazení: