Kraslice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Územní plán Kraslice


Informace o platné územně plánovací dokumentaci

 

logo

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

Na základě rozhodnutí zastupitestva města Kraslice byly v roce 2009 zahájeny práce na doplňujících průzkumech a rozborech, které byly podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace. Na jejich základě byl zpracován návrh zadání, který byl projednán s veřejností a schválen zastupitelstvem města Kraslice. V prosinci roku 2010 požádalo město Kraslice o dotaci z programu 5.3 b) Integrovaného operačního programu, kde byla možnost získání finančních prostředků na pořízení Návrhu Územního plánu Kraslice. V měsíci duben roku 2011 byly podespány Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace s celkovými způsobilými výdaji 2.082 tis Kč v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 - 2013. Projekt je financován z fondů Evropské unie a státního rozpočtu.

V průběhu zpracování návrhu Územního plánu došlo ke změnám projektu, a to především tím, že ze zpracovaných posudků a požadavků dotčených orgánů nevyplynula povinnost pořízení variantního řešení, tzv. konceptu. V souvislosti s touto změnou došlo i ke snížení celkové částky na zpracování nárvhu územního plánu. Návrh ÚP Kraslice byl k projednání předložen v závěru měsíce srpna 2011 a následně v měsíci září bylo zahájeno projednání návrhu s dotčenými orgány a sousedními obcemi. Město Kraslice oznámilo změny v projektu, hlavní změna spočívala ve snížení celkové částky za pořízení Návrhu Územního plánu Kraslice z původních 2.082 tis Kč na 1.740 tis Kč, tato konečná částka byla proplacena v měsíci červnu 2012 Městu Kraslice z fondů Evropské unie a státního rozpočtu. Na základě veřejného jednání, následné úpravě návrhu a opakovaného veřejného jednání byl návrh ÚP Kraslice upraven a předložen k rozhodnutí Zastupitelstvu města Kraslice. To svým usnesením č.  1008/9/2014-ZM/32 ze dne 11.9.2014 vydalo ÚP Kraslice jako opatření obecné povahy. Tento dokument nabyl pak účinnosti dne 30.9.2014.

 

Pravidla postupu při pořizování změn Územního plánu Kraslice - aktualizace 2018

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRASLICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRASLICE

Textová část

Grafická část

Návrh

Odůvodnění

Právní stav ÚP Kraslice po vydání Změn č. 1 a č. 2 ÚP Kraslice

Změna č. 3 ÚP Kraslice

Změna č. 4 ÚP Kraslice

Změna č. 5 ÚP Kraslice

Úplné znění ÚP Kraslice po vydání Změn č. 1, 2, 3, 4 a 5 ÚP Kraslice

Územní studie Kraslice - střed města

Změna č. 6 ÚP Kraslice

Změny č. 7 ÚP Kraslice

Zpráva o uplatňování ÚP Kraslice

Změna č. 8 ÚP Kraslice

K vydání Změna č. 9 ÚP Kraslice

 

K vydání Změna č. 10 ÚP Kraslice

K vydání Změna č. 11 ÚP Kraslice

Úplné znění po vydání Změn č. 1. až 11. ÚP Kraslice