Kraslice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Kraslice
Město Kraslice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
náměstí 28. října 1438
35801 Kraslice
Telefon: 352370411
Fax:
E-mail: podatelna@meu.kraslice.cz
WWW: www.kraslice.cz/
ID Datové schránky: riebz3t
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  náměstí 28. října 1438
  35801 Kraslice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  náměstí 28. října 1438
  35801 Kraslice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:00 – 17:00
  úterý8:00 – 11:3012:00 – 15:00
  středa8:00 – 11:3012:00 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 11:3012:00 – 15:00
  pátek8:00 – 11:3012:00 – 13:30
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: riebz3t
927391/0100 (Komerční banka, a.s.)
Příjmový účet: 19-927391/0100 (Komerční banka, a.s.)
00259438
DIČ: CZ00259438

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Kraslice
  náměstí 28. října 1438
  35801 Kraslice
 • e-mailem: podatelna@meu.kraslice.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@meu.kraslice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 352370411

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
úterý 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
pátek 8:00 - 11:30 12:00 - 13:30

 

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - včetně ceníku úhrad

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městskému úřadu v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu Městského úřadu Kraslice.

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města, nebo do datové schránky města.

 

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  - ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  - ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů

  - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

   

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Kraslice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření

   

  Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

   

  Město Kraslice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen sazebník).

   

  Čl I.

  Náklady na pořízení kopií

   

  Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

  jednostranně                                  2,50 Kč bez DPH               3,00 Kč vč. DPH
  oboustranně                                    4,15 Kč bez DPH               5,00 Kč vč. DPH

  Za pořízení jedné barvené kopie formátu A4:

  jednostranně                                  14,90 Kč bez DPH            18,00 Kč vč. DPH
  oboustranně                                    29,75 Kč bez DPH            36,00 Kč vč. DPH

  Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

  jednostranně                                  4,15 Kč bez DPH               5,00 Kč vč. DPH
  oboustranně                                    5,80 Kč bez DPH               7,00 Kč vč. DPH

  Za tisk na černobílé tiskárně ve formátu A4:

  jednostranně                                  2,50 Kč bez DPH               3,00 Kč vč. DPH
  oboustranně                                    4,15 Kč bez DPH               5,00 Kč vč. DPH

  Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
  V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informaci formou prodeje tohoto výtisku.

   

  Čl. II.

  Náklady na opatření technických nosičů dat

   

  Náklady za opatření technických nosičů dat (CD, DVD, jiný technický nosič dat aj.) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

   

  Čl. III

  Náklady na odeslání informací žadateli

  Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku poskytovatele poštovních služeb.
  Náklady na balné se stanoví paušální částkou 10 Kč za jednu poštovní zásilku.
  V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na poštovní služby žadateli uplatňována.

   

  Čl. IV

  Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 191 Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu podle schváleného rozpočtu. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na jednoho pracovníka.
  Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

   

  Čl. V

  Ostatní ustanovení

  Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100 Kč, nebude úhrada požadována.
  Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta města od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

   

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  nejsou

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Kraslice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

vyrocni_zprava_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,66 kB
Staženo: 1,009×
Vloženo: 2. 7. 2015

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

vyrocni_zprava_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 574,34 kB
Staženo: 1,045×
Vloženo: 2. 7. 2015

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

vyrocni_zprava_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 585,28 kB
Staženo: 1,032×
Vloženo: 18. 3. 2016

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

vyrocni_zprava_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 525,54 kB
Staženo: 832×
Vloženo: 13. 2. 2017

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

vyrocni_zprava_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 325,98 kB
Staženo: 921×
Vloženo: 23. 2. 2018

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

vyrocni_zprava_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 328,55 kB
Staženo: 569×
Vloženo: 1. 3. 2019

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

vyrocni_zprava_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 329,1 kB
Staženo: 579×
Vloženo: 25. 3. 2020

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

vyrocni_zprava_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 330,29 kB
Staženo: 301×
Vloženo: 22. 2. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

vyrocni_zprava_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 329,41 kB
Staženo: 202×
Vloženo: 22. 2. 2022

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

vyrocni_zprava_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,63 kB
Staženo: 111×
Vloženo: 24. 2. 2023

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.