cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

KOSTEL SV. MARTINA

Stránka

  • 1

MAUZOLEUM

Popis památky:
Z bývalé vodárny zřízeno po r. 1918 mauzoleum zajateckého tábora v Jindřichovicích z r. 1915 – 1918. Před mauzoleem představen portikus s půlkruhovým portálem a dvěma sloupy.

Památník 1. světové války

Časové, slohové a autorské určení:
Z doby po r. 1918

1. 12. 2014

FARA

Popis památky:
Jednopatrová voně stojící budova o 6 okenních osách v hlavním průčelí, krytá mansardovou střechou. V přízemí s trámovým – předsíň, odtud spojení do patra s dřevěným schodištěm s vyřezávaným zábradlím. Hlavní průčelí plošné, v přízemí s vrhanou omítkou, v patře hladká omítka. Na nárožích v omítce vytažené lisény. Hlavní římsa pozdně barokní – dřevěná. Portál pravoúhlý s uchy a rovnou římsou. Střecha valbová.
K pravému štítu při pohledu od hlavního průčelí fary přiléhá přízemní, z kamene vystavěná budova hospod. stavení na obdélníkovém půdorysu s valbovou střechou, krytou eternitem, mírně přetaženou přes obvodní zdivo. Na straně orient. ke kostelu je ve střeše vytažen obdélný vikýř s valbovou stříškou krytou eternitem. Vlez je kryt obdélník. dvířky. Tato strana je členěna 2 osami čtvercových oken menších rozměrů s mřížemi a jedním pravoúhlým vstupem v kamenném ostění s dřevěnými dveřmi. Štít. strana odvrácená od fary je členěna jedním vchodem a vjezdovými vraty. Korunní římsa je mírně obloukově vytažena. Částečně omítnuto.
Typická venkovská barokní fara. Původně sloužila jako panská myslivna.

Časové, slohové a autorské určení:
Konec 18. stol (1784)

1. 12. 2014

ZÁMEK

Popis památky:
Obdélná dvoupatrová budova s poloválcovými nárožními věžemi. Na západní straně je k ní přistavěna kaple, na jinu novější obdélný trakt, ukončený dvěma štíty. V přízemí sál, uzavřený křížovými hřebínkovými klenbami. Stejně je kryto i pravoúhle se zalamující schodiště do pater. V patře jsou místnosti vesměs plochostropé s fabiony nebo štukovanými stropy. Velké ústřední sály mají po stranách vchodu prolomeny mušlové niky. Ve druhém patře se zachovaly dva olejem na dveře malované supraporty s malbami marin v modrozeleném tónu. Místnosti osvětlují obdélná sdružená okna. Na severní straně jsou široké pavlače, spočívající na krakorcích. Kaple je vysoká obdélná, prostora kryta valenou lunetovou klenbou. Střechy kryje břidlice. U vstupního vchodu v moderní části je polychromovaný kamenný reliéf s německým zažehnávajícím nápisem s postavou bojujícího sv. Jiří. Průčelí novogotické.
V jádře renes. zámek – památka místního významu, typ saského renes. zámku, typický pro Západní Čechy.
Časové, slohové a autorské určení:
V jádře renes. budova z 16. stol., r. 1672 přestavovaná, r. 1824 upravovaná. Přední trakt moderní

1. 12. 2014

SMÍRČÍ KŘÍŽ

Popis památky:
Monolitický tesaný kříž maltézského tvaru beze stop textu nebo značek, má uražené jedno rameno. Výška kříže 100 cm, šířka 90 cm.

Kříž se nachází na jihovýchodním okraji obce.

16. 6. 2014 Zobrazit více

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Popis památky:
Polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v obvyklém šatě s biretem na hlavě a křížem v obou rukou, stojící na hranolovém soklu. Na soklu je vpředu nečitelný latinský nápis s chronogramem.

Památka místního významu, dílo místního sochaře vyšlého z dílny J. Eberleho.

16. 6. 2014 Zobrazit více

KOSTEL SV. MARTINA

Historie:
Ze znění listiny z 1.7.1340 můžeme usuzovat na existenci kostela nebo přinejmenším kaple v Jindřichovicích. V listině stojí: Nechť naši dědicové a nástupci (Plick)v majetku usedlí týmiž právy, jimiž oni (klášterní bratři v Teplé) toto vlastní, k čemuž já, moji dědicové a nástupci 50 grošů úroků oněm pánům a kostelu každoročně platit se zavazujeme. Tento listinný důkaz by mohl platit i o kostelu v Nejdku, který však jako farní byl označen teprve r.1384.

V Jindřichovicích byl starý kostelík r.1658 zcela sešlý. Stál někde na místě, kde dnes jsou dvě malé zahrádky před budovou školy a OÚ. Místo údajného umístění oltáře označoval žel.kříž, dnes je zde pouze kamenný podstavec. V kostelíku se nacházela panská hrobka hrabat Šliků, ta byla při stavbě nového kostela zrušena.

Nynější kostel sv.Martina, biskupa v Tours (Francie), je o 12 sáhů severněji oproti původnímu. Začal se stavět v r.1658 pod patronací Hanse Hartwiga Nostice-Rhienecka. Okolní přifařené vsi obstarávaly dopravu stavebního materiálu a vrchnost je platila, stejně jako řemeslníky. Dostavěn byl v r.1661, první mši sv.sloužil P.Matthias Franz Kaiser. Věž kostela byla velmi vysoká s dvěma lucernami a pokrytá břidlicí. V r.1790 se zřítila část severní zdi kostela a byla nákladem 800 zlatých opravena. Od té doby podpírají zdi kostela pilíře. Také vnitřní strop byl opatřen novým táflováním a celá budova byla vně i uvnitř zrenovována. Z dobrovolných příspěvků farníků byl r.1797 pořízen nový hlavní oltář a r.1801 nová kazatelna, která pochází z dílny jindřichovického truhláře Josefa Sättlera.

Již následujícího roku 13.06.1802 ve 23.hod udeřil blesk do věže a zapálil střechy. Kostel byl vážně poškozen, shořely všechny tři oltáře, kazatelna, mnoho ornátů a valná část varhan. Věž shořela i se dvěma zvony a městskými hodinami se dvěma zvonci. Z kostela zbylo torzo. Patron hrabě Bedřich Nostic Rhieneck nechal na svůj náklad 14.991 zlatých v bankocetlích kostel opravit během 5-ti měsíců. Slavnostní bohoslužba se konala 11.listopadu na sv.Martina. Byly zprovozněny varhany s 12-ti registry, dva boční oltáře bolestné Matky Boží a sv.Jana Nepomuckého byly obnoveny, ostatní zůstalo bez výzdoby. Poté byl r.1804 pořízen hlavní oltář a kazatelna od truhláře J.Wilda v empírovém slohu. Na hlavním oltáři byl obraz sv.Martina od sokolovského ak.malíře Antona Glassla. Nynější obraz je od pražského malíře K.Svobody z r.1851 a byl taktéž pořízen nákladem Nosticů.

Nová střecha byla pokryta dvojitým šindelem, věž byla zřetelně snížena, kopule jen s jednou lucernou byla pokryta 2x pocínovaným plechem. Byly pořízeny nové hodiny se 2 zvonci. Roztavené zvony musely být přelity, větší zvon nesl vyobrazení sv.Martina a hraběcí erb Nosticů s nápisem: Christoph di Valle fudit me Egrae 1803 – tzn. Kryštof z Valle mne odlil v Chebu 1803. Menší zvon byl puklý a v r.1821 přelit, nesl vyobrazení sv.Josefa a sv.Barbory s nápisem: Christoph di Valle fudit me Egrae 1821 a pod tím: Bože, chraň město a zemi, od válek, krup, moru a požáru. Tzv. zvon pro pozdvihování (sanktusový) ve věžičce na střeše lodi kostela nechal na svůj náklad přelít hraběcí fořt Franz Rümmler s manželkou Susanne Pöschl, neboť i tento zvon byl puklý. V 1.světové válce byly při sběru kovů tyto zvony odvezeny (mimo hodinových zvonců, které na věži jsou dodnes). Po válce byly zakoupeny 2 nové velké zvony, které ovšem byly za 2.světové války taktéž odvezeny, zpět se již nevrátily. Dnes je ve věži pouze železný zvon z r.1917 z evangelického hřbitova, kde byl ve dřevěné zvonici. Přestěhován byl v 50-tých letech zdejšími dosídlenci z Rumunska. V r.2001 při opravě sanktusové věžičky byl zde instalován starý hornický zvon ze školy (zvon z r.1727 od Franze Widala z Chebu).

Na jižní straně věže kostela je osazen náhrobník Christopha Hutschenreutera a jeho manželky Rosiny r.Pöschl.

V r.1895 byl kostel opravován, pořízeny byly 2 nové obrazy pro boční oltáře z Křesťanské akademie v Praze za částku 412 zlatých. Dárci byly paní Emilie Rölz a rodina Baumannova z Jindřichovic. Nová kostelní okna by uhrazena z velké části Erwinem Nosticem (400 zl.), zbytek doplnila sbírka. Továrník Adolf Lössl z Vídně, jindřichovický rodák, daroval levé okno v kněžišti za 680 zl., pravé darovala městská obec Jindřichovice. Okna jsou z Tyrolska z Insbrucku. Vymalování kostela provedl malíř Becker z Chebu za 800 zl., uhradily přifařené obce. Zednické opravy obstaral nosticovský patronátní úřad za obnos 1050zl. Tentýž úřad uhradil v r.1899 vnější opravu za 3.780 Korun. V 50-tých letech byla pořízena nová šindel na střeše lodi, pro nedostatečné napuštění byla v 70-tých letech vyměněna. I tato práce byla velmi nekvalitní .

(zpracoval M.Bechyně, překlad z něm. -H.Brandl r.1937- J.Černý z Prahy)

 

Popis:

Původně gotický kostel sv.Martina ze 14. století je jednolodní orientovanou stavbou. K její jižní straně polygonálního presbytáře přiléhá hranolovitá věž, přecházející v horních patrech (nad IV.NP) v osmihran. Věž byla přidána během barokní přestavby kostela v roce 1658. K západní straně věže je přistaveno schodiště. V jižní stěně věže je v úrovni přízemí zazděn barokní náhrobník jindřichovského rychtáře Chritopha Michala Hutschenreuthera (zemř. 1707) a jeho ženy Rosiny, roz. Pöschlové (zemř. 1705), který je nedílnou součástí nemovité kulturní památky. K západnímu průčelí přiléhá obdélná předsíň. Stěny lodi a presbytáře jsou zpevněny přidanými opěráky a prolamují je vysoká hrotitá okna dělená jedním prutem. Fasáda je řešena v hladké omítce, jen s minimálním uplatněním plastických prvků. Těmi je zejména profilovaná korunní římsa, jednoduché meziparterní římsy věže, obloučkový vlys při koruně věže a dále pak plastické řešení západního štítu (dva lichoběžníkové lizénové rámy s kulatými okny s jednoduchou šambránou, oblé štítky v dolních rozích štítu a ve vrcholu nad jednoduchou římsou dva prosté a opět lichoběžníkové lizénové rámy). V roce 1802 kostel vyhořel a poté byl znovu upraven a uvnitř vymalován.

MonumNet:
http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?IdReg=149438&oKodKr=41&oNazSidOb=Jind%F8ichovice&Uz=B&PrirUbytOd=03.05.1958&PrirUbytDo=17.06.2014&Limit=25

Radka Hoznourová, Odbor ÚP, SÚ a památkové péče


23. 2. 2011 Zobrazit méně

Stránka

  • 1

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
2
17
2
18
2
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1

Zpravodaj

březnový Zpravodaj

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 527
TÝDEN: 1106
CELKEM: 1719966

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store