cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Ředitelka Městské knihovny Kraslice vyhlásila výběrové řízení na pracovníka KIC a propagace

Stránka

Fungování mobilního pracoviště ZP MV v roce 2020

Informační leták s daty výjezdů mobilního pracoviště Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra do Kraslic

8. 1. 2020 Zobrazit více

211 přijede za Vámi

Zdravotní pojišťovna MV ČR otevírá v Kraslicích mobilní pracoviště

15. 8. 2019 Zobrazit více

Petice za záchranu sociální a ekonomické stability Karlovarského a Ústeckého kraje

Petici "Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů" je možné podpořit v Kulturním a informačním centru Kraslice.

3. 4. 2019 Zobrazit více

Komentovaná prohlídka hřbitovů

V souvislosti s dezinformační kampaní týkající se stavu hřbitova na Tisové připravilo vedení města ve spolupráci s TSMK komentované prohlídky hřbitovů

21. 3. 2019 Zobrazit více

MENSA - Testování IQ

Ve středu 3. dubna 2019 bude v Kraslicích provádět MENSA pro zájemce testování IQ.

11. 3. 2019 Zobrazit více

Statistické šetření

Česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN v současnosti provádí prestižní mezinárodní šetření Politické postoje.

17. 1. 2019 Zobrazit více

Ředitelka Městské knihovny Kraslice vyhlásila výběrové řízení na pracovníka KIC a propagace


Ředitelka Městské knihovny Kraslice, příspěvkové organizace města Kraslice, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Pracovník Kulturního a informačního centra a propagace města Kraslice

Termín nástupu: 1. ledna 2019

 

Platové zařazení: 9. platová třída v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoníku práce,       v platném znění, s nařízením vlády č. 341/2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením č. 222/20140 Sb.,  o katalogu prací ve veřejných službách a správě (platné znění)

 

Místo výkonu práce: Dům kultury Kraslice / Kulturní a informační centrum, nám. T.G.M. 1782, 35801 Kraslice

 

Pracovní úvazek: 40 h týdně (1,00 úvazek)

 

Charakteristika vykonávané práce:

 • zajištění činnosti Kulturního a informačního centra Kraslice
 • propagace kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí Města Kraslice
 • aktivní vytváření databáze společenských, kulturních a jiných akcí
 • navrhování propagačních materiálů a předmětů (plakáty, vstupenky, atd.)
 • aktualizace fb stránek, webových stránek organizace
 • komunikace s novináři, s vedením místních organizací, podniků a firem, příprava podkladů pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi
 • poskytování informací o turistických možnostech a kulturních památkách
 • součinnost při vytváření kulturního plánu a realizaci kulturních akcí pořádaných organizací
 • pořizování fofodokumentace a videozáznamů z jednotlivých akcí
 • aktivní účast při realizaci kulturních akcí města Kraslice
 • publicistická činnost – zajištění vydávání městského Zpravodaje

 

Požadované vzdělání:

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, výhodou v oboru propagace a reklama

 

Požadované dovednosti:

 • dobré komunikační dovednosti, slušné vystupování, spolehlivost
 • schopnost samostatně a kreativně pracovat
 • schopnost získávat a třídit informace, dobrá komunikace s lidmi

 

 

 • dobrá znalost českého jazyka, dovednost tvůrčího psaní
 • výborná uživatelská znalost práce na PC
 • základní znalost výroby grafiky a práce v grafických programech – možno doložit ukázkou prací v příloze
 • základní znalost fotografování a kompozice – možno doložit ukázkou prací v příloze
 • znalost německého nebo anglického jazyka výhodou
 • schopnost fyzicky zvládnout občasnou terénní práci

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo
 • datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí tyto dokumenty:

 • profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
 • motivační dopis, kde uchazeč uvede, proč se hlásí do výběrového řízení a jaké jsou jeho hlavní přednosti pro tuto pozici (max. 1 normostrana)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis s evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • případně přílohy obsahující vytištěné grafické materiály, fotografie, popř. odkazy na webový obsah

 

Místo a způsob podání přihlášky

Přihlášku spolu s přílohami je nutno podat v obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení na pracovníka Kulturního a informačního centra a propagace města Kraslice":

 

 1. osobně v kanceláři ředitelky Městské knihovny Kraslice, p.o.
 2. zaslat poštou na adresu: Městská knihovna Kraslice, p.o., Dukelská 1128,                358 01 Kraslice

a to nejpozději do 13. 12. 2018.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

 

Kontaktní osoba: Ing. Alena Botlíková, t.: 352 606 511, 606 171 870, e-mail: reditel@mk-kraslice.cz

 

 

Ing. Alena Botlíková, 

ředitelka                                                                                 


27. 11. 2018 Zobrazit méně

Akce Čisté město 2018

Vážení spoluobčané,

stejně jako v předchozích letech si Vás dovolujeme přizvat k akci Čisté město 2018, kterou pro Vás připravujeme v měsíci říjnu. Jedná se o přistavení velkoobjemových kontejnerů na předem určená místa, odvoz a likvidaci objemného odpadu od občanů města Kraslic.

12. 10. 2018 Zobrazit více

Město Kraslice hledá ředitele/ředitelku Mateřské školy Kraslice, Lipová cesta 1091

Město Kraslice opakovaně vyhlásilo konkursní řízení na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky Mateřské školy Kraslice, Lipová cesta 1091, protože se v prvním kole do konkursního řízení nepřihlásil žádný uchazeč.

25. 9. 2018 Zobrazit více

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Kraslice, Boženy Němcové 1685

Město Kraslice vyhlásilo konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Kraslice, Boženy Němcové 1685

6. 4. 2018 Zobrazit více

Stránka

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store