cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Přehled agend

Přehled agend, v nichž jsou zpracovávány osobní údaje

Název agendy/ činnosti (účel zpracování) Zpracovávané osobní údaje Právní titul ke zpracování Kategorie subjektů údajů
Spisová služba veškeré osobní údaje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě veškeré fyzické osoby, jejichž písemnosti procházejí ESSS
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonní kontakt, datová schránka, adresa pro doručování, podpis zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žadatel o poskytnutí informace
Podklady pro jednání zastupitelstva města a rady města jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, předmět podkladu pro jednání ZM/RM, podpis zákon č. 128/2000 Sb., o obcích žadatel
předkladatel
občan
Smlouvy (veřejnoprávní o poskytnutí dotace z rozpočtu města, o bezúplatném převodu, pojistné, kupní, nájemní, dohody o narovnání, darovací, rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouvy o dílo) jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, podpis plnění smlouvy smluvní partner - fyzická osoba
statutární orgán smluvního partnera
Grantový systém - program veřejné podpory jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, jméno a příjmení statutárního zástupce, podpis zákon č. 250/2000 Sb., § 10b žadatel o veřejnou podporu z rozpočtu města
Evidence obyvatel - ohlašovna Jméno, příjmení, rodné číslo, předchozí adresa, nová adresa, číslo dokladu (OP nebo CD), datová schránka, státní příslušnost zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (§ 3a, § 10),
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
občan s trvalým pobytem a posledním pobytem,
vlastníci nemovitostí
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel a výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel Jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, číslo elektronicky čitelného dokladu, podpis žadatele, pohlaví, místo a okres narození, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu a jeho počátek, předchozí adressy místa trvalého pobytu, datum ukončení trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu, doručovací adresa, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, jméno, příjmení, rodné číslo otce, matky, rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství (ukončení manželství), datum a místo vzniku partnerství (ukončení partnerství), jméno, příjmení, rodné číslo manžela(ky) nebo partnera(ky), jméno, příjmení, rodné číslo dítěte, osvojení, záznam o poskytnutí údajů, datum, místo a okres úmrtí osoby blízké zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (§ 8 odst. 3) žadatel o poskytnutí údajů,
jeho rodiče,
manžel(ka),
partner(ka),
děti,
osoby blízké,
zákonný zástupce,
opatrovník
Zprostředkování kontaktu Žadatel: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa místa trvalého pobytu, jiné kontaktní údaje, číslo dokladu totožnosti, podpis; Kontaktovaná osoba: příjmení, rodné příjmení, jméno, datum narození, adresa posledního známého pobytu, jiné upřesňující identifikační údaje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, § 8b žadatel,
kontaktovaná osoba
Zprostředkovaná identifikace Jméno, příjmení, rodnné číslo, datum narození, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, pohlaví, druh a číslo dokladu totožnosti vydaného kým a doba platnosti, podpůrný doklad zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, § 10 žadatel o zprostředkovanou identifikaci
Ocenění významných životních událostí občanů Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, §36a občan s trvalým pobytem na území města
Nálezy na území města Nálezce: jméno, příjmení, bydliště; Vlastník, nebo ten, kdo věc ztratil: jméno, příjmení, druh a číslo dokladu totožnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  §1051n nálezce,
vlastník nebo ten, kdo věc ztratil
Vidimace a legalizace Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt, číslo dokladu totožnosti, podpis zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů žadatel o provedení vidimace nebo legalizace
Evidence podpisových vzorů oprávněných úředníků Jméno, příjmení a podpis zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o  změně některých zákonů, § 19;
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., § 42
oprávněný úředník na úseku matrik a vidimace a legalizace
Vedení matriky (matričních knih a sbírek listin - narození, manželství, úmrtí) Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození, datum úmrtí, místo a okres úmrtí, rodné číslo, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu, podpis zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu, příjmení a o změně některých souvisejících zákonů;
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebniství a o změně některých zákonů
fyzické osoby, jichž se týká zápis do matriční knihy
Matriční doklady, potvrzení o údajích z matriční knihy a doslovný výpis z matriční knihy Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození, datum úmrtí, místo a okres úmrtí, rodné číslo, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu, podpis zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu, příjmení a o změně některých souvisejících zákonů žadatel o vydání matričního dokladu (duplikát), potvrzení o údajích z matriční knihy nebo doslovného výpisu z matriční knihy
Změna jména a příjmení Jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, datum a místo uzavření manželství, datum a místo uzavření partnerství, datum a místo úmrtí, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, údaj o státním občanství, podpis zákon č. 301/2001 Sb., § 72n žadatel o změnu jména a příjmení
Určování otcovství Jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, okres narození, rodinný stav, místo trvalého pobytu nebo jiná forma pobytu, údaj o státním občanství, druh, čílo a platnost dokladu totožnosti, podpis zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 779 rodiče narozeného nebo nenarozeného dítěte
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení k církevnímu sňatku Jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, adresa místa trvalého pobytu, údaj o státním občanství, rodinný stav, číslo a platnost průkazu totožnosti, podpis zákon č. 301/2001 Sb., § 45n, § 13 žadatel o vyhotovení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení k církevnímu sňatku
Zajištění slušného pohřbení Jméno, příjmení, titul, datum narození, datum úmrtí, trvalé bydliště, rodné číslo, adresa v době úmrtí, státní příslušnost zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví občan zemřelý na území města
Stálý seznam voličů, zvláštní seznam voličů, voličské průkazy Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, státní občanství, podpis, svéprávnost zákony o volbách volič
Přidělení čísla popisného, evidenčního jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datová schránka, doručovací adresa, podpis zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
stavebník
žadatel
Občanské průkazy Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, digitální zpracování fotografie a podpisu, pohlaví, státní příslušnost, titul, omezení svéprávnosti, osobní stav, registrované partnerství, fotografie, podpis zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, § 4 žadatel o občanský průkaz,
zákonný zástupce,
opatrovník,
jiná osoba, která podává žádost
Cestovní doklady Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,  trvalé bydliště, digitální zpracování fotografie a podpisu, pohlaví, místo narození, místo pobytu, státání příslušnost, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, fotografie, podpis, biometrické údaje ze účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (podpis na podložce, fotografie), údaje o zdravotním stavu (omezení svéprávnosti),  zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, § 12 žadatel o vydání cestovního dokladu,
zákonný zástupce žadatele,
opatrovník žadatele
Poskytování osobních údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodinný stav a jeho změny, adresa trvalého pobytu a jeho změny, údaje o rodičích, dětech, manželovi, partnerovi, čísla občanských průkazů, cestovních dokladů, datum a místo úmrtí občana, podpis zákon č. 133/2000 Sb., § 8;
zákon č. 328/1999 Sb., § 18a;
zákon č. 329/1999 Sb., § 30a
občan ČR,
zákonný zástupce,
opatrovník
Vedení evidence o státních občanech ČR, osobách, které pozbyly státní občanství ČR, cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem dítěte-občana Jméno, příjmení, rodné příjmení, změny jména, změny příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, předchozí adresy trvalého pobytu, zákaz pobytu, rodinný stav, jméno, příjmení a rodné číslo manžela, partnera, dětí, rodičů, údaje o opatrovníkovi, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, údaje o osvojení, datum a místo úmrtí, údaje o provedených opravách osobních údajů zákon č. 133/2000 Sb. občan ČR,
zákonný zástupce,
opatrovník
Přestupky - projednávání přestupků v rámci komise k projednávání přestupků města Kraslice, zprávy o pověsti a dožádání orgánů veřejné moci Jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, místo narození, státní občanství, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, elektronická adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, omezení svéprávnosti, jméno, datum a místo úmrtí, uvedení zákonných zástupců, opatrovníků, číslo účtu, telefonní číslo, bezúhonnost zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
fyzické osoby, kterých se týká projednávání přestupků
Živnostenská agenda Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, datová schránka, státní občanství, svéprávnost, místo pobytu, sídlo, podpis 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
zákon č. 64/1996 Sb., o české obchodní inspekci;
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
ohlašovatel,
podnikatel,
odpovědný zástupce,
statutární orgán,
kontrolovaná osoba
Evidence a registrace zemědělského podnikatele Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa bydliště, adresa místa pobytu, státní občanství, svéprávnost, datum, podpis, bezúhonnost, datová schránka zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství;
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
podnikatel - fyzická osoba,
statutární orgán,
ZR
Kontrolní činnost živnostenských úřadů Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, adresa pro doručování, místo narození, místo pobytu, sídlo, státní příslušnost, podpis, rozsudek 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech;
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;
353/2003 Sb., o spotřebních daních;
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání;
250/2012 Sb., kontrolní řád
podnikatelé,
statutární orgány,
odpovědný zástupce
Evidence statutárních orgánů příspěvkových organizací Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefon, datová schránka, místo narození, státní příslušnost, místo pobytu, podpis, platový výměr 128/2000 Sb., o obcích;
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
341/2017 Sb., nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
statutární orgány příspěvkových organizací
Vedení městské kroniky Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, fotografie pro zpravodajské účely zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcích občané města
Přestupky - na úseku školství, přestupky fyzických osob podnikajících Jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, místo narození, státní občanství, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, elektronická adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, omezení svéprávnosti, jméno, datum a místo úmrtí, uvedení zákonných zástupců, opatrovníků, číslo účtu, telefonní číslo, bezúhonnost zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
fyzické osoby, kterých se týká projednávání přestupků
Volby Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, omezení svéprávnosti, podpis zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů;
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí; 
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR; 
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu; 
zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky; 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
voliči,
kandidáti,
členové OVK,
zástupci volebních stran
Místní referendum Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, omezení svéprávnosti, podpis zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu voliči,
kandidáti,
členové OVK,
zástupci volebních stran
Sčítání lidu Jméno, příjmení, číslo služebního průkazu sčítacích komisařů zákon o sčítání domů, lidu a bytů v roce 2021 (zatím ve schvalovacím řízení) sčítací komisaři
Školství - podklady pro zápisy do 1. tříd Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu zákon č. 564/2006 Sb., § 36 odst. 8 děti podléhající povinné školní docházce
Právo shromažďovací jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pobytu, adresa pro doručování, datová schránka, e-mail podpis zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, § 5 odst. 3 svolavatel
zmocněnec svolavatele
 
Vodoprávní úřad jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní kontakt, e-mail, podpis zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
zákon č. 274/2001 Sb., o vodoveodech a kanalizacích
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
žadatel
přestupce
stěžovatel
Ochrana ovzduší jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, podpis zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
žadatel o závazné stanovisko,
kontrolovaná osoba
přestupce
stěžovatel
Odpadové hospodářství jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, podpis zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
žadatel o udělení souhlas k nakládání s nebezpečenými odpady
kontrolované fyzické osoby a statutární zástupci právnických osob
přestupci
stěžovatelé
Hlášení o tvralém stanovišti včelstev jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, podpis zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, § 51
vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů, § 7 a 8
chovatelé včelstev
Rybářství jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, podpis zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
žadatel o vydání rybářského lístku
přestupce
stěžovatel
Rostlinolékařská péče jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, telefonní číslo, e-mail, podpis zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, § 79d a § 79h
zákon č. 250/2016 Sb., OZPŘON
podezřelý (obviněný) z přestupku
stěžovatel
Ochrana zvířat proti týrání jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail, podpis zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 27 a § 27a
zákona č. 250/2016 Sb., OZPŘON
podezřelý (obviněný) z přestupku
stěžovatel
Ochrana zemědělského půdního fondu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail, podpis zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 9, § 21 a § 11
zákon č. 250/2016 Sb., OZPŘON
žadatel o odnětí půdy ze ZPF
žadatel o změnu kultury
přestupce
stěžovatel
Agenda myslivosti - lovecké lístky, evidence honiteb jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail, podpis zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
zákon č. 250/2016 SB., OZPŘON
žadatel
uživatel a držitel honiteb
myslivecká stráž
myslivecký hospodář
stěžovatel
Agenda lesního hospodářství jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail, podpis zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
zákon č. 250/2016 Sb., OZPŘON
žadatel
přestupce
vlastník a nájemce lesa
odborný lesní hospodář
lesní stráž
Agenda ochrany přírody a krajiny jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail, podpis zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 250/2016 Sb., OZPŘON
žadatel
přestupce
stěžovatel
Místní poplatky jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, datová schránka, doručovací adresa, druh a číslo průkazu totožnosti, bankovní spojení, podpis, kopie průkazu ZTP, datum úmrtí, počátek trvalého pobytu, zrušení trvalého pobytu, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
280/2009 Sb., daňový řád
poplatník místního poplatku
Vymáhání pohledávek jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, adresa pro doručování, podpis zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
dlužník, poplatník
Pojistné události jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo bankovního účtu, podpis, e-mail, telefonní kontakt, zdravotní dokumentace, fotodokumentace, číslo ŘP zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
splnění smlouvy (pojistné)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
poškození
Mzdová agenda jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, národnost, státní příslušnost, podpis, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, rodinný stav, místo narození, zdravotní pojišťovna zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociální zabezpečení
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
341/2017 Sb., nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
zaměstnanci
Fakturace jméno, příjmení, adresa sídla v případě faktury FO, jméno, příjmení statutárního zástupce PO, číslo bankovního účtu 563/1991 Sb., zákon o účetnictví odběratel
Platební styk jméno, příjmení, číslo bankovního účtu 370/2017 Sb., zákon o platební styku odběratelé
dodavatelé
poplatníci
dlužníci
Vedení účetnictví jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, sídlo podnikání, e-mail, telefonní kontakt, číslo bankovního účtu, podpis zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
poplatník
odběratel
dodavatel
zaměstnanci města
zastupitelé
Vedení evidence podpisových vzorů jméno, příjmení, pracovní zařazení, podpis zákon č. 320/2001 Sb., § 12 odst. 3 a 4, § 13 odst. 3 a 4, § 14 odst. 3 a 4 vedoucí odborů a oddělení MěÚ
Evidence vozidel Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefon, datová schránka, podpis zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
341/2014 Sb., vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
žadatel - vlastník vozidla
Řidičské průkazy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, počet bodů, přestupky, zdravotní způsobilost, podpis, fotografie zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobiloísti k řízení motorových vozidel
žadatelé a příjmeci žádosti o ŘP, o PPZŘ, o DK, o výpis z EKŘ, o výpis z bodobého hodnocení
Přestupky na úseku provozu na pozemních komunikacích jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail, podpis zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zákon č. 250/2016 Sb., OZPŘON
účastníci řízení - přestupce, svědek, poškozený
CzechPOINT jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, rodné příjmení, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, podpis zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
žadatelé o příslušný výpis z ISVS
Agendy Informačního systému datových schránek jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dokladu pro ověření totožnosti, e-mail žadatele, ID DS, podpis zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi žadatel o příslušný úkon v agendě ISDS
Petice jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, podpis zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním petenti
Stížnosti jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní kontakt, e-mail, datová schránka, doručovací adresa, podpis zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 a § 175
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
stěžovatel
subjekt, jehož se stížnost týká
Personální agenda - zaměstnanci města a jejich odměňování jméno, příjmení, dřívější příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefon, sjednaná mzda, číslo OP, číslo ŘP, rodinný stav, státní příslušnost, pobírání důchodu, ZTP, zdravotní pojišťovna, peněžní ústav, číslo účtu zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zaměstnanci města Kraslice
Personální agenda - výkon veřejné funkce, Zastupitelstvo města Kraslice, komise Rady města Kraslice, výbory Zastupitelstva města Kraslice, zvláštní orgány města Kraslice jméno, příjmení, dřívější příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefon, sjednaná mzda, číslo OP, číslo ŘP, rodinný stav, státní příslušnost, pobírání důchodu, ZTP, zdravotní pojišťovna, peněžní ústav, číslo účtu zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
členové zastupitelstva města
členové výborů ZM
členové komisí RM
členové zvláštních orgánů, pokud nejsou členy ZM
Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů města jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonní kontakt, pracovní zařazení, podpis zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úřední ÚSC
vyhláška č. 512/2002 Sb., o ZOZ úředníků ÚSC
vyhláška č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích
zaměstnanci města Kraslice
zastupitelé města
Zdravotní záznamy zaměstnance (vstupní prohlídka, úrazy na pracovišti, choroby ze zaměstnání) zpráva lékaře o provedení vstupní prohlídky, záznam o úrazu zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
251/2005 Sb., o inspekci práce
zaměstnanci
Čerpání zaměstnaneckých benefitů jméno, příjmení, finanční limit, nárok na stravenky zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zaměstnanec
Evidence členů orgánů krizového řízení jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, telefonní číslo, e-mail, podpis zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
členové orgánů krizového řízení
Evidence fyzických osob, které lze určit pro zajištění obrany státu jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, místo pobytu, podpis zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
osoby, které lze určit pro zajištění obrany státu
Odvodní řízení - za válečného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování - § 18 - § 21a občané povinni podrobit se odvodnímu řízení
Jednotka sboru dobrovolných hasičů - personální agenda jméno, příjmení, dřívější příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefon, sjednaná mzda, číslo OP, číslo ŘP, rodinný stav, státní příslušnost, pobírání důchodu, ZTP, zdravotní pojišťovna, peněžní ústav, číslo účtu, zprávy o zdravotním stavu zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců JSDH
členové JSDH
Ochrana utajovaných informací jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství, adresa trvalého pobytu, podpis zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - § 6 odst. 2 fyzická osoba s přístupem k utajované informaci stupně utajení "Vyhrazené"
Zproštění výkonu mimořáedné služby (vojáci v záloze) jméno, příjmení, hodnost, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, pracovní pozice u zaměstnavatele zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování - § 17 voják v záloze, u něhž je v důležitém zájmu bezpečnosti ČR třeba, aby mohl dále vykonávat své civilní zaměstnání, zprostit výkonu mimořádné služby
Podjatost jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonní kontakt, datová schránka, adresa pro doručování, podpis zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - § 14 osoba, která vznesla námitku podjatosti
vedoucí útvarů MěÚ
Střet zájmů jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, stát narození zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - § 2 odst. 1 a 2 veřejný funkcionář povinný podat oznámení
Přístupy do aplikací úřadu jméno, příjmení, titul, e-mail, telefonní kontakt oprávněný zájem uživatelé IT systémů
Vyhrazená parkovací místa a parkovací karty jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní kontakt, e-mail, datum narození, doručovací adresa, podpis zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
žadatel
Pronájem/pacht pozemků jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, místo pobytu, e-mail, telefonní kontakt, podpis plnění smlouvy nájemce/pachtýř
Majetkoprávní transakce - nabývání, prodej, směna nebo darování nemovitých věcí jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonní kontakt, datová schránka, číslo občanského průkazu, bankovní spojení, podpis zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
splnění smlouvy
kupující
směňující
prodávající
Pronájem bytových a nebytových prostor jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, datová schránka, místo pobytu, telefonní kontakt, e-mail, podpis zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
splnění smlouvy
nájemce, poplatník, dlužník
Památková péče jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pobytu, telefonní kontakt, e-mail zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči - § 43a, odst. 1 - 3
zákon č. 250/2016 Sb., OZPŘON
žadatel
vlastník
stěžovatel
Silniční správní úřad (speciální stavební úřad) jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonní kontakt, datová schránka, adresa pro doručování, podpis zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
žadatel
účastník řízení
stěžovatel
Stavební úřad jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonní kontakt, datová schránka, adresa pro doručování, podpis zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
zákon č. 250/2016 Sb., OZPŘON
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
žadatel
stavebník
účastníci řízení
stěžovatel
Sociální agendy jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonní kontakt, datová schránka, adresa pro doručování, místo pobytu, průkaz totožnosti, bankovní spojení, kopie průkazu ZTP, podpis zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 372/2001
žadatel
občan
sociálně právní ochrana dětí jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, místo pobytu, zaměstnavatel, lékař, údaje o zdravotním stavu zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ÚMLUVA o právech dítěte
dítě
zákonný zástupce dítětě
uchazeč o NRP
Veřejné opatrovnictví jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, údaje o zdravotním stavu, podpis zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 457 - § 488
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách
opatrovanci
Veřejné zakázky jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonní kontakt, datová schránka, adresa pro doručování, insolvence, podpis zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
dodavatelé
statutární orgány PO
Provoz kamerového dohlížecího systému vizuální záznam zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 250/2016 Sb., OZPŘON
oprávněný zájem
osoby pohybující se na veřejném prostranství
Kontrolní činnost   jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, datová schránka, podpis zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
vyhláška č. 416/2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
kontrolovaný subjekt
Datum vložení: 24. 5. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2018 0:00
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů