cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Činnosti vykonávané v rámci krizového řízení

Stránka

  • 1

Mimořádná událost nebo krizová situace?

Mimořádná událost nebo krizová situace a jejich řešení

13. 12. 2013 Zobrazit více

Krizové stavy

Krizovou situací je dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

13. 12. 2013 Zobrazit více

Činnosti vykonávané v rámci krizového řízení

Přehled činností vykonávaných v rámci krizového řízení podle jednotlivých zákonů a ostatních právních norem.

Činnost pracoviště krizového řízení

 

Pracoviště Krizového řízení MěÚ Kraslice plní úkoly v oblasti obrany, ochrany utajovaných informací, hospodářské mobilizace, havarijního a krizového plánování, ostatních činností a úkoly v spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele.

 

Úkoly:

    1.  v oblasti obrany

dle zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR v případě ohrožení svrchovanosti státu nebo jeho celistvosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/1999 Sb., o postupu při určení věcných prostředků při obraně státu, ve znění pozdějších předpisů.

Zajišťuje úkoly v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva ČR a spolupracuje s orgány armády ČR dle výše uvedených zákonů, plní úkoly při odvodech, vede evidence věcných prostředků, zdravotního materiálu atd.

    2. v oblasti ochrany utajovaných informací

dle zákona č. 412/20005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 412/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení zákona č. 240/2000 Sb.., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Připravuje podklady a zabezpečuje opatření k fyzické, administrativní, personální bezpečnosti. Zpracovává projekt fyzické bezpečnosti a podílí se na zpracování právních předpisů podle zákona č. 412/2005 Sb.

Zabezpečuje ochranu utajovaných informací, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi.

Plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele – při ochraně utajovaných informací.

     3. v oblasti hospodářské mobilizace

dle zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další prováděcí předpisy a normy.

Připravuje a podílí se na organizaci hospodářských opatření pro krizové stavy a plnění úkolů uložených krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek.

     4. v oblasti havarijního a krizového plánování

Dle zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 462/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další podzákonné předpisy a normy, vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.

Na úseku krizového plánování a řízení připravuje dostupné zdroje k tomu, aby bylo možné minimalizovat dopady případných mimořádných událostí.

dle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, ve znění pozdějších předpisů, je odpovědný za realizaci opatření  k obnově základních funkcí na území podle tohoto zákona.

     5. v oblasti bezpečností rady a krizového štábu

Plní funkci tajemníka bezpečnostní rady ORP Kraslice a krizového štábu ORP Kraslice a vykonává činnosti s touto funkcí spojené.

    6. v ostatních oblastech

dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a další platné předpisy a normy.

Spolupracuje s dalšími orgány státní správy (ÚVS, PČR, HZS atd.) při zajišťování státní právy ve správním obvodu města Kraslice. Dále spolupracuje s HZS KK a Krajským vojenským velitelstvím Karlovy Vary. S velitelem SDH zodpovídá za funkčnost jednotky dobrovolných hasičů města Kraslice.

     Další činnosti:

- ve spolupráci s oddělením kanceláře tajemníka sestavuje rozpočet pro oblast krizového řízení a   JSDH Kraslice dle jednotlivých položek, zodpovídá za hospodárné a efektivní čerpání prostředků podle schváleného rozpočtu a zodpovídá za věcnou správnost účetních operací těchto rozpočtů. Provádí měsíční kontrolu plnění rozpočtu výdajů, v případě potřeby zajišťuje rozpočtové změny,

- zajišťuje agendu válečných hrobů,

- zabezpečuje vyvěšování státních vlajek na budovách městského úřadu,

- mimo jiné projednává přestupky a správní delikty, které jsou mu funkčně svěřeny,

- plní další úkoly uložené starostou města a tajemníkem MěÚ.


13. 12. 2013 Zobrazit méně

Pojem Krizové řízení

Křízové řízení je velmi složitý proces.

13. 12. 2013 Zobrazit více

Pracoviště krizového řízení

Pracoviště "Krizového řízení" je na Městském úřadu Kraslice zařazeno na Oddělení kanceláře tajemníka a zabývá se jím jeden pracovník úřadu. Samotné pracoviště je ve třetím patře budovy městského úřadu, nám. 28 října 1438, kanc. č. 305

10. 12. 2013 Zobrazit více

Stránka

  • 1

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store