cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Program veřejné podpory č. 2 - Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod, tříkomorového septiku s dalším stupněm čištění a vrtané studny

Program veřejné podpory č. 2 z rozpočtu města pro rok 2018

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

 1. Název programu

PODPORA VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD, TŘÍKOMOROVÉHO SEPTIKU S DALŠÍM STUPNĚM ČIŠTĚNÍ A VRTANÉ STUDNY

 

 1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků:                    100.000 Kč

 

 1. Cíl programu (důvody podpory stanoveného účelu)

Cílem programu je přispět vlastníkům domů (fyzickým osobám nepodnikajícím) na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, tříkomorového septiku s dalším filtračním stupněm a vrtané studny.

 1. Popis a rozsah programu (účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty)

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podporu občanům města Kraslice na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, tříkomorového septiku s dalším filtračním stupněm a vrtané studny v územním obvodu města Kraslice, kde není reálná možnost připojení na veřejnou kanalizaci nebo vodovodní řad.

Výstavbou domovní čistírny odpadních vod se pro účel této směrnice rozumí výstavba objektu a zařízení sloužících k čištění odpadních vod s mechanickým a biologickým, popřípadě dalším stupněm čištění s kapacitou max. do 10 ekvivalentních obyvatel u jednotlivých rodinných a bytových domů. Za čistírny odpadních vod se nepovažují zařízení pro hrubé předčištění odpadních vod, samostatné septiky bez dalšího filtračního stupně, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí.

Vybudovaná vrtaná studna musí mít prokázanou vydatnost pro požadované účely zásobování rodinného domu nebo bytového domu vodou, který má schválené zařízení pro nakládání s odpadními vodami a povolení k nakládání s vodami.

 1. Příjemci podpory (okruh způsobilých žadatelů)

Žádat o podporu v rámci tohoto Programu může pouze fyzická osoba, vlastník či spoluvlastník domu, který obsahuje alespoň jeden byt ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a nachází se v územním obvodu města Kraslice.

 1. Termín pro podávání žádostí:           do 31. října 2018

 

 1. Termín vyhlášení výsledků:               do 15 dnů po projednání v orgánech města. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena nejpozději do 15.12.2018.

 

 1. Minimální a maximální výše dotace:

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 5.000 Kč. Maximální výše dotace je stanovena na 40.000 Kč, pokud zastupitelstvo města neurčí jinak. Veřejná podpora může dosáhnout maximálně 60 % celkových nákladů na projekt.

 1. Minimální podíl příjemce podpory

Minimálně 40 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu musí být zabezpečeno z vlastních zdrojů příjemce příspěvku. V případě krácení dotace je žadatel povinen dodržet poměr minimální hranice vlastního financování z takto stanoveného rozpočtu projektu.

 1. Doba udržitelnosti projektu:                        

Doba udržitelnosti projektu je stanovena na 10 let.

 1. Časový harmonogram realizace projektu

Projekt musí být realizován v době od 16.11.2017 a ukončen nejpozději do 31.10.2018. Realizací projektu se rozumí vydání kolaudačního souhlasu a povolení k nakládání s vodami pro zařízení, které je předmětem podpory.

 1. Uznatelné náklady

Uznatelnými náklady jsou náklady, které:

 • vznikly příjemci dotace v přímé souvislosti s vybudováním díla před vydáním kolaudačního souhlasu a povolení k nakládání s vodami,
 • byly vynaloženy v souladu s podmínkami schváleného a vyhlášeného dotačního programu

 

 1. Obsahové náležitosti žádosti

Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci
 • rozpočet projektu, celkové náklady na projekt a požadovanou výši podpory
 • účel, na který žadatel chce dotaci použít; v žádosti uvede konkrétní dům či byt, kterého se realizace projektu týká
 • odůvodnění žádosti
 • prohlášení žadatele, že umožní poskytovateli dotace přístup ke stavbě
 • seznam příloh žádosti
 • den vyhotovení žádosti a podpis žadatele nebo osoby zastupující žadatele; v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc s ověřeným podpisem žadatele

 

Žádost bude podávána na příslušném formuláři. Formulář žádosti je přílohou č. 1 tohoto Programu. Přílohu žádosti tvoří:

 • souhlas spoluvlastníků
 • kopie kolaudačního souhlasu a povolení k nakládání s vodami
 • kopie situační mapy se zákresem dotčeného pozemku

 

 1. Místo a způsob podávání žádostí

Písemné žádost se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice nebo poštou na adresu Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice.

Obálka bude označena heslem „Veřejná podpora 2018 – ČOV, studny“

Formální postup při zpracování žádosti se řídí Pravidly pro poskytování veřejné podpory z rozpočtu města Kraslice.

 1. Základní a specifická kritéria pro posuzování projektů

Základní kritéria:

 1. řádně a včas podaná žádost včetně příloh
 2. soulad projektu s vyhlášeným grantovým programem
 3. soulad projektu s obecně platnými právními předpisy
 4. žádost musí být podepsána žadatelem, event. osobou zastupující žadatele

Specifická kritéria:

 1. rozpočet skutečných nákladů řádně odůvodněný
 2. přiměřenost rozpočtu

 

 1. Platební podmínky

Na poskytnutí dotace nevzniká nárok podáním žádosti. Na přidělení dotace není právní nárok.

Finanční prostředky budou vybranému žadateli poskytnuty po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podmínek uvedených ve smlouvě, a to bezhotovostním převodem na účet žadatele.

Dotaci bude možné čerpat až po realizaci stavby a po předložení kolaudačního souhlasu a povolení k nakládání s vodami.

 

 1. Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu)

Garantem programu a bližší informace podá Jitka Odehnalová, odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad (administrativní a procesní stránka programu), Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice, tel. 352370416, e-mail: odehnalova@meu.kraslice.cz. Bližší informace k technickým podmínkám realizace podá vodoprávní úřad odboru životního prostředí, tel. 352370458, e-mail: ozanova@meu.kraslice.cz.

 

 

V Kraslicích dne 01. listopadu 2017

 

 

Roman Kotilínek

starosta města

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1

Žádost

o dotaci z rozpočtu města Kraslice na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, tříkomorového septiku s dalším stupněm čištění a vrtané studny

 

 1. Žadatel (vlastník):

Jméno a příjmení:

 

Datum narození:

 

Trvale bytem:

 

Telefonní kontakt:

 

E-mail:

 

Účet žadatele:

 

 

 1. Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

 

 

 

 1. Dotčený objekt:

Číslo popisné/evidenční:

 

Parc. číslo pozemku (kde stojí objekt):

 

Parc. číslo pozemku, na kterém bude projekt realizován:

 

 

 1. Rozpočet projektu

Celkové náklady projektu:

 

Požadovaná výše podpory:

 

 

Podrobný rozpočet projektu (nákladová část)

Popis položky

Náklady v Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 1. Doba realizace díla:

Zahájení stavebních prací:

 

Ukončení realizace projektu (vydání kolaudačního souhlasu):

 

 

 1. Odůvodnění žádosti:

 

 

 

 1. Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že umožním poskytovateli dotace přístup ke stavbě, aby bylo možné provést kontrolu provedení stavby a stavbu vyfotografovat pro účel kontroly.

Jsem si vědom, že dotace bude poskytnuta až po realizaci stavby, vydání kolaudačního souhlasu a povolení k nakládání s vodami a po předložení příslušných dokladů.

Souhlasím s tím, že město Kraslice jako poskytovatel dotace může nahlížet do dokumentace u příslušného vodoprávního úřadu (povolení stavby a její užívání).

 

 

 1. Seznam příloh žádosti
 • souhlas spoluvlastníků
 • kopie kolaudačního souhlasu a povolení k nakládání s vodami
 • kopie situační mapy se zákresem dotčeného pozemku
 •  
 •  

 

 

 

Datum vyhotovení žádosti:

 

 

Podpis žadatele:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29
1
1

Zpravodaj

lednové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 17
DNES: 554
TÝDEN: 1669
CELKEM: 1431361