cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Program veřejné podpory č. 1 - Podpora projektů neziskového charakteru

Program veřejné podpory č. 1 z rozpočtu města pro rok 2018

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ vyhlášená v souladu

 

s Grantovým systémem – Pravidly pro poskytování veřejné podpory z rozpočtu města Kraslice.

 1. Název programu

PODPORA PROJEKTŮ NEZISKOVÉHO CHARAKTERU V OBLASTI SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE, PODPORY RODINY, VZDĚLÁVÁNÍ A VĚDY, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU, KULTURY, NAPLŇOVÁNÍ VOLNÉHO ČASU OBČANŮ, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, POŽÁRNÍ OCHRANY, PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT, PREVENCE KRIMINALITY, PODPORA PAMÁTKOVÉ PÉČE

 

 1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků:                    1 580 000 Kč

 

 1. Cíl programu (důvody podpory stanoveného účelu)

Cílem programu je podpora rozvoje kulturních aktivit, zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, podpora rozvoje aktivit volného času a rozvoje společenského života, podpora rozvoje sportovních aktivit, podpora sportovní činnosti klubů a oddílů ve městě, podpora sociálních služeb a služeb v sociální a zdravotní oblasti.

 

 1. Popis a rozsah programu (účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty)

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podíl města Kraslice na spolufinancování:

 1. celoroční pravidelné činnosti institucí, organizací a spolků a fyzických osob působících nebo provozujících svou činnost na území města a účastnících se akcí mimo město a výrazně tím posílí prestiž města
 2. projekty akcí neziskového charakteru, které podporují rozvoj neprofesionální a profesionální kultury, sportu, zájmové činnosti a sociální a zdravotní péče
 3. projekty akcí neziskového charakteru, které mají regionální rozměr a zvyšují pozitivní obraz města u veřejnosti
 4. charitativní projekty zaměřené na podporu handicapovaných skupin
 5. projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů především mezi dětmi a mládeží
 6. poskytování zdravotnických služeb občanům města.

 

 1. Příjemci podpory (okruh způsobilých žadatelů)

Právnické a fyzické osoby se sídlem nebo trvalým pobytem na území města Kraslice. Ostatní žadatelé o veřejnou podporu musí prokázat v rámci jejich činnosti vztah k městu Kraslice nebo jiný veřejný zájem.

 1. Termín pro podávání žádostí:           do 31. prosince 2017

 

 1. Termín vyhlášení výsledků:               do 15 dnů po projednání v orgánech města. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena nejpozději do 30. 06. 2018.
 2. Minimální a maximální výše dotace

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 5.000 Kč. Maximální výše dotace je stanovena na 100.000 Kč, pokud zastupitelstvo města neurčí jinak. Veřejná podpora může dosáhnout maximálně 60 % celkových nákladů na projekt.

 1. Minimální podíl příjemce podpory

Minimálně 40 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu musí být zabezpečeno z vlastních zdrojů příjemce příspěvku. V případě krácení dotace je žadatel povinen dodržet poměr minimální hranice vlastního financování z takto stanoveného rozpočtu projektu.

 1. Doba udržitelnosti projektu:                        

Doba udržitelnosti investičních projektů je stanovena na 5 let. U neinvestičních projektů doba udržitelnosti stanovena není.

 1. Časový harmonogram realizace projektu

Projekt musí být realizován v době od 01.01.2018 a ukončen nejpozději do 31.12.2018.

 1. Uznatelné náklady

Uznatelnými náklady jsou náklady, které:

 • vznikly příjemci dotace v přímé souvislosti s činností,
 • byly vynaloženy v souladu s podmínkami schváleného a vyhlášeného dotačního programu
 • byly uhrazeny v období uznatelnosti nákladů stanovených smluvních vztahem a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

 

 1. Neuznatelné náklady

Z dotace nemohou být financovány:

 • finanční odměny, mzdy, platy včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a související platby
 • cestovní náklady a pohoštění pracovníků či funkcionářů žadatele či žadatele samotného
 • dary finanční i nefinanční povahy
 • penále, náhrady škod, pojistné a pokuty

 

 1. Obsahové náležitosti žádosti

Žádosti se předkládají dle čl. II Pravidel pro poskytování veřejné podpory z rozpočtu města Kraslice na předepsaném formuláři s vyplněnými požadovanými údaji. Formulář žádosti je možné stáhnout z www.kraslice.cz  (žádost o příspěvek na celoroční činnost nebo žádost o příspěvek na akci) nebo osobně vyzvednout na Městském úřadu Kraslice.

 1. Místo a způsob podávání žádostí

Písemné žádost se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice nebo poštou na adresu Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice.

Obálka bude označena heslem „Veřejná podpora 2018“

 1. Základní a specifická kritéria pro posuzování projektů

Základní kritéria:

 1. řádně a včas podaná žádost včetně příloh
 2. soulad projektu s vyhlášeným grantovým programem
 3. soulad projektu s obecně platnými právními předpisy
 4. žádost musí být podepsána statutárním zástupcem
 5. prokázání právní subjektivity žadatele, pokud se nejedná o fyzickou osobu
 6. přínos rozvoje společenského života města
 7. prokázání schopnosti žadatele akci profinancovat

 

Specifická kritéria:

 1. reálný a průhledný rozpočet nákladů a výnosů řádně odůvodněný
 2. přínos rozvoje kulturního, sportovního a společenského života města
 3. potřebnost a realizovatelnost projektu
 4. přiměřenost rozpočtu
 5. přínos realizace projektu pro město (např. reprezentace, propagace města apod.)
 6. kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost
 7. úspěchy v práci s dětmi a mládeží
 8. nekomerční charakter projektu

 

 1. Platební podmínky

Finanční prostředky budou vybranému žadateli poskytnuty po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podmínek uvedených ve smlouvě, a to bezhotovostním převodem na účet žadatele. Na poskytnutí veřejné podpory není právní nárok

 1. Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu)

Garantem programu a bližší informace podá Jitka Odehnalová, vedoucí odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad, Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice, tel. 352 370 416, e-mail: odehnalova@meu.kraslice.cz.

 

V Kraslicích dne 31. října 2017

 

Roman Kotilínek

starosta města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29
1
1

Zpravodaj

lednové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 14
DNES: 572
TÝDEN: 1687
CELKEM: 1431379