Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 6. 2018

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Za podpory

Severozápad

EUESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

V rámci prvního kola zveřejněné výzvy pro předkládání projektů v rámci Grantového systému nebyly vyčerpány všechny prostředky přidělené pro oblast sociální a zdravotní. Proto rada města svým usnesením č. 865/3/2016-RM/32 rozhodla o vyhlášení 2. kola pro předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města, kdy účelem výzvy bude 2. kolo projektů neziskového charakteru v oblasti sociální a zdravotní péče. 

Program veřejné podpory z rozpočtu města pro rok 2016

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ vyhlášená v souladu

 

s Grantovým systémem – Pravidly pro poskytování veřejné podpory z rozpočtu města Kraslice.

 1. Název programu

2. KOLO PODPORY PROJEKTŮ NEZISKOVÉHO CHARAKTERU V OBLASTI SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

 1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků:                    45 000 Kč

 

 1. Cíl programu

Cílem programu je podpora sociálních služeb a služeb v sociální a zdravotní oblasti.

 

 1. Popis a rozsah programu

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podíl města Kraslice na spolufinancování:

 1. celoroční pravidelné činnosti institucí, organizací a spolků a fyzických osob působících nebo provozujících svou činnost na území města a účastnících se akcí mimo město a výrazně tím posílí prestiž města
 2. projekty akcí neziskového charakteru, které podporují rozvoj neprofesionální a profesionální kultury, sportu, zájmové činnosti a sociální a zdravotní péče
 3. projekty akcí neziskového charakteru, které mají regionální rozměr a zvyšují pozitivní obraz města u veřejnosti
 4. charitativní projekty zaměřené na podporu handicapovaných skupin
 5. projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů především mezi dětmi a mládeží.

 

 1. Příjemci podpory

Právnické a fyzické osoby se sídlem nebo trvalým pobytem na území města Kraslice. Ostatní žadatelé o veřejnou podporu musí prokázat v rámci jejich činnosti vztah k městu Kraslice nebo jiný veřejný zájem.

 1. Termín pro podávání žádostí:           od 28. dubna 2016 do 27. června 2016

 

 1. Termín vyhlášení výsledků:               do 15 dnů po projednání v orgánech města

 

 1. Minimální a maximální výše dotace

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 5.000 Kč. Maximální výše dotace je stanovena na 200.000 Kč, pokud zastupitelstvo města neurčí jinak. Veřejná podpora může dosáhnout maximálně 60 % celkových nákladů na projekt.

 1. Minimální podíl příjemce podpory

Minimálně 40 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu musí být zabezpečeno z vlastních zdrojů příjemce příspěvku. V případě krácení dotace je žadatel povinen dodržet poměr minimální hranice vlastního financování z takto stanoveného rozpočtu projektu.

 1. Doba udržitelnosti projektu:                        

Doba udržitelnosti projektu není stanovena.

 1. Časový harmonogram realizace projektu

Projekt musí být realizován v době od 01.01.2016 a ukončen nejpozději do 31.12.2016.

 1. Uznatelné náklady

Uznatelnými náklady jsou náklady, které:

 • vznikly příjemci dotace v přímé souvislosti s činností,
 • byly vynaloženy v souladu s podmínkami schváleného a vyhlášeného dotačního programu
 • byly uhrazeny v období uznatelnosti nákladů stanovených smluvních vztahem a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

 

 1. Neuznatelné náklady

Z dotace nemohou být financovány:

 • finanční odměny, mzdy, platy včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a související platby
 • cestovní náklady a pohoštění pracovníků či funkcionářů žadatele či žadatele samotného
 • dary finanční i nefinanční povahy
 • penále, náhrady škod, pojistné a pokuty

 

 1. Obsahové náležitosti žádosti

Žádosti se předkládají dle čl. II Pravidel pro poskytování veřejné podpory z rozpočtu města Kraslice na předepsaném formuláři (žádost o příspěvek na celoroční činnost nebo žádost o příspěvek na akci) s vyplněnými požadovanými údaji.

 

 1. Místo a způsob podávání žádostí

Písemné žádost se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice nebo poštou na adresu Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice.

Obálka bude označena heslem „Veřejná podpora 2016 – 2. kolo“

 1. Základní a specifická kritéria pro posuzování projektů

Základní kritéria:

 1. řádně a včas podaná žádost včetně příloh
 2. soulad projektu s vyhlášeným grantovým programem
 3. soulad projektu s obecně platnými právními předpisy
 4. žádost musí být podepsána statutárním zástupcem
 5. prokázání právní subjektivity žadatele, pokud se nejedná o fyzickou osobu
 6. přínos rozvoje společenského života města
 7. prokázání schopnosti žadatele akci profinancovat

 

Specifická kritéria:

 1. reálný a průhledný rozpočet nákladů a výnosů řádně odůvodněný
 2. přínos rozvoje kulturního, sportovního a společenského života města
 3. potřebnost a realizovatelnost projektu
 4. přiměřenost rozpočtu
 5. přínos realizace projektu pro město (např. reprezentace, propagace města apod.)
 6. kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost
 7. úspěchy v práci s dětmi a mládeží
 8. nekomerční charakter projektu

 

 1. Platební podmínky

Finanční prostředky budou vybranému žadateli poskytnuty po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podmínek uvedených ve smlouvě, a to bezhotovostním převodem na účet žadatele.

 1. Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu)

Garantem programu a bližší informace podá Jitka Odehnalová, vedoucí odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad, Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice, tel. 352 370 416, e-mail: odehnalova@meu.kraslice.cz.